Agrotechnika uprawy rzepaku ozimego

uprawa rzepakuRzepak jest opłacalną i rozwojową uprawą w warunkach Polski, jednak wysokie   plony osiąga  na stanowiskach lepszych, kompleksu żytniego b. dobrego oraz pszennego b. dobrego i dobrego. Bardzo ważnym czynnikiem warunkującym wysokie zbiory rzepaku jest pH stanowiska. Wysiew na stanowiskach o odczynie poniżej 5,8 powoduje zły rozwój początkowy roślin oraz, w późniejszych fazach rozwojowych, gorsze przyswajanie składników wnoszonych poprzez nawożenie. Jeśli zachodzi konieczność wapnowania  to  najlepiej wykonać je pod przedplon. Nieuregulowane pH gleby wpływa również na niedobór magnezu w roślinach. Zaleca się więc wapnowanie przy użyciu nawozów wapniowo – magnezowych.

Płodozmian

Ważnym czynnikiem jest umiejscowienie rzepaku w płodozmianie. Najwyższe plony uzyskuje rzepak siany po strączkowych, mieszankach zbożowo – strączkowych, jak również wczesnych ziemniakach. Pomimo to w Polsce większość plantacji lokalizuje się po wcześnie schodzących z pola zbożach. Ze względu na fakt, że rzepak jest żywicielem pośrednim mątwika burakowego zaleca się możliwie jak najrzadszą uprawę w płodozmianie z burakami cukrowymi. Niewskazana jest uprawa rzepaku po sobie i siew materiałem zebranym z własnej plantacji ze względu na możliwość utraty cech jakościowych nasion wynikających z łatwości przepylenia z innymi uprawami i chwastami krzyżowymi.

Stanowisko pod rzepak

Stanowisko pod rzepak należy przygotować bardzo starannie wykonując zestaw uprawek pożniwnych i przedsiewnych. Po zbożach należy jak najszybciej zniszczyć ściernisko (podorywka, talerzowanie). Orka siewna powinna być wykonana na głębokość 20-22 cm wystarczająco wcześnie, aby gleba „osiadła” i wrócił naturalny podsiąk. W przypadku orki późniejszej należy zastosować wał kruszący i ugniatający. Uprawę przedsiewną wykonuje się najczęściej przy użyciu agregatu uprawowego.

Siew rzepaku

Rzepak sieje się na głębokość 1,5-2 cm w dobrze uprawioną glebę. Norma wysiewu wynosi ok. 3,5 kg/ha co przy kwalifikowanym materiale siewnym i dobrych wschodach zapewnia  obsadę na poziomie 70-80 roślin/m2 Rzepak ozimy jest rośliną wymagającą wczesnego i terminowego siewu. W rejonie północno – wschodnim rzepak sieje się najwcześniej (około 15 sierpnia), w  Polsce centralnej – około 20 sierpnia, natomiast w Polsce zachodniej – 25 sierpnia. Przy zachowaniu tych terminów rzepak wchodzi w okres zimowy z rozetą 6-8 wykształconych liści, i grubą szyjką korzeniową, co korzystnie wpływa na jego zimowanie. Opóźnienie o 7 dni może spowodować spadek plonu o 8 % a o 14 dni nawet do 15 %.

Polecamy artykuł nt. siewu rzepaku razem z nawozem startowym: Nawóz startowy dla rzepaku Microstar PZ/PMX

rzepak ozimy agrotechnika uprawy rzepaku

Nawożenie rzepaku

Na podstawie badań zasobności gleby przy planowanych plonach można wyliczyć dawki nawożenia mineralnego.Należy przy tym uwzględnić, że na 1 tonę plonu nasion ( ze słomą) rzepak pobiera 55 kg N, 28 kg P2O5, 45 kg K2O, 6 kg Mg oraz 14-20 kg S.  W związku z tym przy średniej zasobności gleby w składniki pokarmowe i plonie nasion szacowanym na 3,5 t/ha zaleca się stosować około 60-70 kg P2O5 i 150–160 kg K2O. Jesienią, na stanowiskach będących dobrymi przedplonami ilość azotu jest z reguły wystarczająca. Na innych stanowiskach należy zastosować ok. 20-30 kg N. Zbyt duże jesienne nawożenie azotem spowodowałoby problemy z zimowaniem roślin, jak również stratę azotu na skutek wypłukania.

Z mikroelementów największe znaczenie w okresie jesiennym ma bor. Jego niedobór w tym czasie wpływa na słabszy rozwój systemu korzeniowego i przekłada się na obniżenie plonu. Cennym źródłem boru mogą być niektóre nawozy doglebowe – np. Granoligo lub dolistne – np. nawóz borowy Rheobor. Oprócz tego rzepak wymaga ciągłej dostępności siarki i magnezu. Pierwiastki te zawierają między innymi nawozy: Granoligo, Qualipro czy siarczan magnezu

Wiosną rzepak wymaga obfitego nawożenia azotem. W momencie  ruszenia wegetacji należy zastosować ok. 100 kg N/ha. w formie saletry amonowej. Druga, podobna dawka N/ha np. w postaci mocznika powinna być zastosowana  po 2-3 tyg. W momencie kwitnienia ważne jest zaopatrzenie rzepaku w bor i siarkę, pierwiastków, które wpływają wzrost i rozwój organów generatywnych, zapylenie oraz rozwój łuszczyn i nasion.

Polecamy artykuły o nawożeniu rzepaku ozimego:

Ochrona rzepaku

Zwalczanie chwastów w rzepaku

Ochronę rzepaku najlepiej przeprowadzić przed lub bezpośrednio po siewie. W chwili obecnej mamy szeroki wybór preparatów do jesiennego zwalczania chwastów dwuliściennych w rzepaku np.:

 • Triflurotox 480 EC,
 • Trifsan 480 EC,
 • Kalif 480 EC,
 • Command 480 EC,
 • Nimbus 283 SE,
 • Colzor Trio 405 EC,
 • Metazanex 500 SC,
 • Butisan Star 416 SC,
 • Devrinol  Top 375 CS.

W okresie wiosennym stosujemy:

 • Galera 334 SL,
 • Cliophar 300 SL,
 • Lontrel 300 SL.

Na chwasty jednoliścienne i samosiewy zbóż można zastosować preparaty:

 • Leopard 05 EC,
 • Targa Super 05 EC,
 • Pantera 040 EC,
 • Fusilade Forte 150 EC,
 • Agil 100 EC,
 • Perenal 104 EC itd.

O zwalczaniu chwastów w uprawie rzepaku polecamy artykuł: Jesienne zwalczanie chwastów w uprawie rzepaku.

Ochrona rzepaku przed szkodnikami

Najgroźniejszymi szkodnikami rzepaku ozimego są jesienią: pchełki, gnatarz rzepakowiec oraz tantniś krzyżowiaczek i czasami rolnice natomiast wiosną – chowacz brukwiaczek, słodyszek rzepakowy, chowacz czterozębny a także coraz częściej pryszczarek kapustnik. Do ich zwalczania w rzepaku można użyć jednego z wymienionych preparatów:

 • Cyperkill Super 25 EC,
 • Mavrik 240 EW,
 • Decis 2,5 EC,
 • Fastac 100 EC,
 • Karate Zeon 050 CS,
 • Mospilan 20 SP,
 • Nurelle D 550 EC itd.

Ochrona rzepaku przed chorobami

Spośród chorób grzybowych największy wpływ na końcowy plon rzepaku mogą mieć: zgorzel siewek (zwalcza się przez zaprawianie materiału siewnego), sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa, cylindrosporioza oraz szara pleśń. Pierwszy zabieg ochronny, szczególnie w przypadku przedłużającej się jesieni, należy wykonać jednym z preparatów:

 • Caramba 60 SL,
 • Orius 250 EW,
 • Horizon 250 EW.

Mają one dodatkową zaletę – działają jak regulatory wzrostu, nie pozwalając roślinom rzepaku na nadmierny wzrost. W fazie od początku kwitnienia do opadania pierwszych płatków kwiatowych można stosować np.:

 • Alert 375 SC,
 • Amistar 250 SC,
 • Caramba 60 SL,
 • Mirage 450 EC,
 • Orius 250 EW,
 • Sumi Top,
 • Horizon 250 EW itp.

odmiany rzepaku uprawa przepaku ozimego

Odmiany rzepaku

Bardzo ważnym czynnikiem, mającym istotny wpływ na wielkość plonu jest odpowiedni dobór odmiany rzepaku. Corocznie powiększa się liczba odmian tych zarejestrowanych i przebadanych w Polsce, jak również nowości wchodzących z listy Unii Europejskiej. Wybierając odmianę należy kierować się nie tylko kryteriami potencjału plonowania, ale brać pod uwagę również  wskaźnik mrozoodporności ( w rejonach narażonych na srogie zimy) W przypadku uprawy wielkoobszarowej nie należy obsiewać całości areału jedną odmianą rzepaku ze względu na brak możliwości zbioru w jednym terminie, czego następstwem może być osypanie się plonu. Należy więc wysiać kilka odmian o różnym czasie dojrzewania łanu.

Zbiór rzepaku

osypywanie się rzepakuRzepak zbieramy jednofazowo, kombajnem. Aby ograniczyć możliwość wysypania się nasion z łuszczyn można zastosować, odpowiednio wcześniej przed zbiorem,  preparaty „sklejające” (sklejacze) – Nu-film 96 EC, Polyfix , Elastiq.

Na temat stosowania sklejaczy przed zbiorem rzepaku polecamy artykuł: Ograniczenie osypywania łuszczyn rzepaku.

Opracował: Jacek Sawicki