Ochrona upraw ziemniaka

Ochrona upraw ziemniaka. Wśród wielu patogenów występujących na plantacjach ziemniaka największe znaczenie ma Phytophthora infestans, sprawca zarazy ziemniaka.Choroba ta towarzyszy uprawom ziemniaka od zawsze i może powodować poważne straty plonu na polach niechronionych, sięgające nawet 70–100%.

Wiele wysiłków włożono w badania prowadzone od przeszło 160 lat, które miały na celu opanowanie choroby. Działania te nie zawsze były skuteczne, ponieważ patogen jest bardzo zmienny i stwarza wciąż nowe problemy na polach ziemniaczanych. Ochrona plantacji przed zarazą ziemniaka to konieczność.

Wiadomo, że występowaniu i rozwojowi choroby w sezonie sprzyjają przede wszystkim przedłużające się opady deszczu i podwyższona wilgotność powietrza (mgły, rosy) oraz umiarkowana temperatura. Przy wyższej temperaturze (optimum 24°C) rozproszone w środowisku zarodniki grzyba kiełkują bezpośrednio, infekując nowe rośliny ziemniaka. Przy niższej temperaturze (optimum 12°C) zarodniki zmieniają się w zoospory wytwarzające 6–16 drobnych zarodników pływkowych (zoospor), które w warunkach podwyższonej wilgotności zakażają nowe rośliny.

Dalszy rozwój choroby przebiega najintensywniej przy temperaturze ok. 20°C. W takich warunkach plantacja ziemniaka może zostać zniszczona przez chorobę w ciągu zaledwie kilku dni.

Z powyższych powodów warto zapoznać się z fungicydami dostępnymi w tym roku, aby skutecznie chronić swój plon przed chorobami.

AXIDOR

Preparat z dwiema substancjami czynnymi: chlorowodorkiem propamokarbu i cymoksanilem. Jest to środek grzybobójczy o działaniu wgłębnym i układowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie ziemniaka przed zarazą ziemniaka w dawce 2,5 l/ha. Pierwszy zabieg wykonujemy zgodnie z sygnalizacją lub w okresie zwierania się roślin w rzędach (na plantacjach odmian wczesnych). Środek można stosować od początku fazy rozwoju pędów bocznych na głównym pędzie do końca fazy, gdy 50% liści brązowieje (BBCH 21–95).

ARMETIL M 72 WP

Preparat z substancjami czynnymi: mancozebem oraz metalaksylem o działaniu układowym i powierzchniowym. Środek Armetil M 72 WP przeznaczony jest do stosowania zapobiegawczego w ochronie ziemniaka przed chorobami grzybowymi. Zwalcza zarazę ziemniaka w dawce 2,5 kg/ha. Zabiegi wykonujemy od maja do września (wczesna – późna BBCH 14–69). W rejonach, gdzie ryzyko wystąpienia choroby jest wysokie, pierwszy zabieg wykonujemy przed zwieraniem się liści w rzędach i przed wystąpieniem objawów choroby.

TAZER 250 SC

Preparat grzybobójczy o pełnym działaniu systemicznym i wgłębnym do zapobiegawczego zwalczania chorób w zbożach, rzepaku, ziemniakach i kukurydzy. Zapewnia długotrwały efekt „zielonych liści” poprzez wpływ na procesy fizjologiczne: wzrost intensywności fotosyntezy w roślinach, lepsze wykorzystanie azotu mineralnego, opóźnianie procesu starzenia się rośliny. Jego substancją aktywną jest azoksystrobina. Zwalczając alternariozę w uprawie ziemniaka, stosujemy dawkę 0,5 l/ha. Opryskujemy w momencie pojawienia się pierwszych objawów choroby, od początku fazy zakrywa- nia międzyrzędzi do końca fazy początku żółknięcia liści (BBCH 31–91).

REBOOT 66 WG

Preparat zawiera substancje cymoksanil i zoksamid. Reboot 66 WG jest środkiem grzybobójczym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie ziemniaka przed zarazą ziemniaka. Na roślinie działa wgłębnie i powierzchniowo. Zwalcza zarazę ziemniaka w dawce 0,45 kg/ha. Środek stosujemy od fazy widocznego pierwszego pędu bocznego do fazy, gdy jagody pierwszego owocostanu są dojrzałe (BBCH 21–89).

Patrycja Staszewska