Żyzność i sprawność biologiczna gleby gwarantują wysokie plony zbóż

Prawidłowy odczyn gleby, wysoka zawartość próchnicy i właściwa struktura gleby to podstawowe czynniki zapewniające optymalny wzrost i plonowanie zbóż. Niestety w wielu gospodarstwach są kwaśne gleby, o niskiej zawartości próchnicy w następstwie czego tracą one prawidłową strukturę, mają zachwiane stosunki wodno-powietrzne oraz chemizm gleby, co prowadzi do blokowania dostępności wielu składników pokarmowych i spadku efektywności nawożenia mineralnego a w następstwie do zahamowania wzrostu roślin. Jak poprawić żyzność gleby i osiągnąć wyższe plony zbóż?

Od czego zależy wielkość plonu?

Efektywność plonowania jest pochodną oddziaływania właściwości i żyzności gleby.

 

Rola próchnicy w glebie

 

Próchnica wpływa na właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne gleby, decyduje o jej strukturze i właściwościach sorpcyjno-buforujących. Bardzo ważny jest także bezpośredni stymulujący wpływ na rozwój roślin. Próchnica glebowa jest bardzo złożonym związkiem, składa się z wielu frakcji o różnej barwie, rozpuszczalności w wodzie i łatwości mineralizacji. Głównym składnikiem próchnicy są kwasy humusowe. Doskonałym źródłem dostarczenia do gleby aktywnych biologicznie kwasów humusowych jest nawóz Rosahumus.

Czym jest Rosahumus?

Rosahumus, produkowany przez belgijską firmę Rosier, jest nawozem organiczno-mineralnym, zawierającym kwasy humusowe, potas i żelazo. Otrzymuje się go w procesie alkalicznej ekstrakcji leonardytów – kopaliny będącej formą pośrednią miedzy torfem a węglem brunatnym. Są one końcowym efektem trwającego kilkadziesiąt milionów lat procesu humifikacji materii organicznej. Rosahumus zawiera 85% kwasów humusowych, 12% K2O oraz 0,6% żelaza.

Kwasy humusowe z Rosahumusu swoją szczególną bioaktywnością przewyższają pięciokrotnie kwasy humusowe z innych źródeł materii organicznej. Substancja organiczna zawarta w oborniku czy kompoście w większości ulega mineralizacji, w mniejszej części humifikacji prowadzącej do powstania próchnicy, w tym kwasów humusowych. Rosahumus działa jak środek kondycjonujący glebę, biokatalizator procesów glebowych i biostymulator rozwoju roślin. Jego działanie jest długookresowe, co potwierdzają prowadzone badania.

Stosowanie Rosahumusu jest szczególnie efektywne w gospodarstwach o niskiej zawartości próchnicy, w których nie stosuje się obornika.

Wpływ kwasów humusowych na żyzność gleby

Kwasy humusowe zawarte w nawozie pozytywnie wpływają na żyzność gleb oraz wzrost roślin ze względu na wysoką sorpcję wymienną kationów, zawartość tlenu i dużą pojemność wodną:

 • poprawiają strukturę gleb i stosunki wodno-powietrzne, a na glebach ciężkich i zlewnych zapewniają lepsze ich przewietrzanie i retencję wody.
 • zwiększają pojemność wodną gleb lekkich, zmniejszają zagrożenie suszą, zapobiegają erozji i powierzchniowym spływom wody.
 • aktywizują rozwój mikroorganizmów glebowych
 • zwiększają dostępność składników pokarmowych,
 • zatrzymują rozpuszczone nawozy mineralne w strefie korzeniowej,
 • zmniejszają ich wypłukiwanie,
 • działają jak naturalny chelat jonów metali (wapń, żelazo, magnez, potas, mangan) dzięki temu ułatwione jest ich pobieranie przez rośliny
 • stymulują rozwój systemu korzeniowego
 • stymulują rozwój i rozprzestrzenianie się pożytecznych mikroorganizmów glebowych np. Azotobacter,  Nitrosomonas, Pseudomonas

Kwasy humusowe mają pozytywny wpływ na środowisko:

 • dzięki lepszemu wykorzystaniu składników pokarmowych z zastosowanych nawozów zmniejszają  straty nawozów oraz ograniczają wymywanie azotanów w głąb profilu glebowego i do wód gruntowych
 • zmniejszają zasolenie gleb
 • zapobiegają erozji gleb poprzez zwiększenie działania koloidów glebowych, lepszy rozwój roślin i ich systemu korzeniowego

Wpływ kwasów humusowych na jakość gleby i wzrost roślin

Korzyści z dostarczania kwasów humusowych

Próchnica poprawia zasobność gleb. Jej związki mogą zmagazynować 4 do 12 razy więcej składników pokarmowych niż część mineralna gleby. Zwiększają też zdolności buforowe gleb, regulując i stabilizując ich odczyn. Próchnica wpływa na właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne gleby, decyduje o jej strukturze i właściwościach sorpcyjno-buforujących.

Struktura gruzełkowata gleby

Próchnica działa jako lepiszcze strukturotwórcze, powodując sklejanie elementarnych cząstek w większe cząsteczki, tym samym powstaje struktura gruzełkowata gleby. Związki próchniczne mają wysoką pojemność wodną. Mogą zatrzymać nawet 5-krotnie więcej wody niż same ważą i to w formie dostępnej dla roślin. Jest to właściwość, która ma szczególne znaczenie dla gleb piaszczystych, ponieważ ich pojemność wodna zależy głównie od zawartości substancji próchnicznych.

Wpływ kwasów kumusowych na strukturę gleby i rozmieszczenie skłądników pokarmowych w glebie.

Eliminacja szkodliwych substancji w glebie

Wysoka zawartość próchnicy w glebie zapobiega nadmiernemu gromadzeniu metali ciężkich ( kadm, rtęć, ołów, nikiel) zmniejsza także ryzyko uruchomienia aktywnego glinu na glebach kwaśnych, które niestety przeważają w regionach sadowniczych. Ponadto kwasy humusowe i próchnica chronią glebę przed negatywnymi skutkami nadmiernego stosowania herbicydów poprzez zdolność do tworzenia odpowiednich połączeń z herbicydami. Dezaktywacja herbicydów łączy się z ich adsorbowaniem, ale także z przyspieszaniem ich rozkładu poprzez dostarczenie mikroorganizmom związków energetycznych.

rozpuszczanie rosahumusuJak stosuje się Rosahumus?

Rosahumus jest całkowicie rozpuszczalny w wodzie. Ze względu na dużą pojemność wodną kwasów humusowych należy rozpuszczać go w odpowiedni sposób :

 • Wlać wodę do wiadra, beczki
 • Wsypać nawóz, nie mieszać. Zostawić na kilka godzin. Następnie zamieszać i wlać przez sito do opryskiwacza.
 • Wykonać oprysk całej powierzchni pola.

Termin i dawka stosowania Rosahumusu

Najlepszym terminem stosowania ROSAHUMUSu pod zboża jest oprysk w zespole uprawek przedsiewnych. Nawóz stosujemy w dawce 3-6 kg /ha.

Na glebach o osłabionej sprawności biologicznej, z przewagą w płodozmianie zbóż bardzo dobre efekty daje połączenie Rosahumusu z nawozem Delsol w dawce 1-2L/ha.

W gospodarstwach w, których nie wykonano zabiegu przed siewem zbóż można jeszcze wykonać zabieg dolistny w fazie 6-8 liści w dawce 250-300g/ha. Zabieg te najlepiej połączyć z opryskiem nawozem Delsol w dawce 1-2L/ha,.

Na glebach ubogich w próchnice Rosahumus najlepiej zastosować 2-3 lata pod rząd, później nawóz należy stosować co 3-4 lata lub co roku dolistnie..

Wpływ kwasów humusowych na plonowanie zbóż

Wpływ kwasów humusowych na plonowanie zbóż

Wpływ kwasów humusowych na wilgotność gleb i wzrost roślin

 

Nawóz Delsol – regenerator gleby

Delsol zawiera azot, węgiel oraz „Co-formulator” stymulujący rozwój w glebie bakterii Pseudomonas Putidia i Pseudomonas Fluorescens, które mają właściwości ochronne gleby i poprawiające rozwój sytemu korzeniowego nawożonych roślin.

Działanie bakterii Pseudomonas w glebie

Bakterie Pseudomonas Putidia i Pseudomonas Fluorescens tworzą z żelazem połączenia chelatowe „SIDEROFORY”. Wiązania te powodują, że żelazo, które jest podstawowym składnikiem niezbędnym do rozwoju wszystkich bakterii i grzybów staje się niedostępne dla mikroorganizmów chorobotwórczych, przez co spada ich liczebność na danym polu i aktywność. Bakterie Pseudomonas Putidia produkują kwas keto glutenowy, który wzmacnia system korzeniowy i stymuluje silny rozwój strefy włośnikowej poprawiając pobieranie składników pokarmowych, kondycję roślin i ich zdrowotność.

Kliknij tutaj, aby przeczytać więcej na temat nawozu Delsol.

Termin i dawka stosowania Delsolu

Delsol można stosować przed siewem, po siewie oraz we wczesnych fazach rozwojowych zbóż i rzepaku zarówno jesienią jak i wiosną po ruszeniu wegetacji. Najlepsze efekty uzyskuje się przy łącznym stosowaniu Delsolu z Rosahumusem.

Stosowanie Rosahumus i Delsolu zdecydowanie poprawia wykorzystanie składników pokarmowych z gleby, zwiększa odporność roślin na suszę, stymuluje wzrost i poprawia zdrowotność i plonowanie nawożonych roślin.

Polecamy także: