Prawidłowe nawożenie upraw – zacznij od wapnowania

Podstawowym błędem agrotechnicznym w procesie nawożenia jest pominięcie w programie stosowania nawozów wapniowych w celu uregulowania pH gleby oraz dostarczenia roślinom wapnia. Określanie dawek nawozowych pokrywających zapotrzebowanie rośliny na plon bez wcześniejszego zadbania o optymalny odczyn gleby jest działaniem życzeniowym, które na dłuższą metę nie ma sensu. Nawożenie roślin i gleby zawsze należy zacząć od ustalenia konieczności wapnowania i jego wykonania.

dr inż. Tomasz Piotrowski

WapnowanieGłówne cele nawożenia to:

  •  osiągnięcie ilościowo i jakościowo zadowalających plonów poprzez dostarczenie roślinom składników pokarmowych w odpowiednich dawce, formie i terminie,
  •  utrzymanie lub poprawa żyzności gleby, by zapewnić roślinom optymalne warunki do wzrostu i rozwoju.

Można to osiągnąć poprzez dokładne poznanie wymagań pokarmowych i potrzeb nawozowych roślin w ścisłym powiązaniu z ich fazami rozwojowymi. Ustalając dawki nawozowe, należy przestrzegać pod­stawowych zasad nawożenia, które odpowiada nie tylko za pokrycie zapotrzebowania rośliny na określony plon, ale także uwzględnia utrzymanie żyzności i zasobności gleby.

O skuteczności nawożenia decyduje wiele czynników naturalnych i agrotechnicznych, związanych m.in. z warunkami wodnymi, zasobnością gleby w przyswajalne formy składników pokarmowych, czy zawartością materii organicznej. Najlepsze efekty produkcyjne uzyskuje się na glebach, na których zadbano o odpowiedni bilans materii organicznej i niezbędnego nawożenia mineralnego oraz o podstawowy parametr jakościowy – optymalny odczyn.

Wapnowanie gleb to zabieg stosowany w celu poprawy struktury gleby oraz jej właściwości fizycznych, chemicznych i biologicznych, a także dostępności składników pokarmowych.

Czynnik ograniczający produkcję roślinną

W Polsce najważniejszym czynnikiem ograniczającym produkcję roślinną jest duże zakwaszenie gleb. Przyczyniają się do niego i warunki klimatyczno-glebowe, i działalność człowieka. Zakwaszanie się gleb jest procesem ciągłym i rolnik ma ograniczony wpływ na jego przebieg. Spadek odczynu gleby powodują m.in. stosowanie nawozów mineralnych, zwłaszcza azotowych, oraz wynoszenie z plonem kationów zasadowych, takich jak wapń. Naturalne i antropogeniczne procesy są przyczyną corocznych strat wapnia w glebie na poziomie od 140 do 250 kg CaO/ha, a w warunkach intensywnej uprawy i nawożenia nawet większych.

Najważniejszym negatywnym skutkiem nieuregulowanego odczynu gleby jest zmniejszenie przyswajalności składników pokarmowych przez rośliny, a w ekstremalnych przypadkach ich uwstecznienie. Większość makroelementów jest optymalnie dostępna dla roślin uprawnych w przedziale pH od 6,0 do 7,5. Przy niskim pH zwiększa się ruchliwość składników szkodliwych dla roślin, ludzi i zwierząt – przede wszystkim glinu ruchomego i metali ciężkich. Wpływa ono także negatywnie na aktywność mikrobiologiczną i pogarsza strukturę gleby. Natomiast zbyt wysokie pH powoduje znaczne obniżenie dostępności mikroelementów pokarmowych.

Optymalny odczyn gleby decyduje o zachodzących w niej przemianach zastosowanych nawozów, czyli o skuteczności nawożenia. Jest zatem podstawowym czynnikiem determinującym efektywne wykorzystywanie nawozów i zawartych w nich składników pokarmowych przez rośliny. Optymalne wartości odczynu gleby, określane w analizach chemicznych (pH w 1M KCl), w zależności od kategorii gleby wynoszą:

  •  dla gleby bardzo lekkiej: 5,1–5,5,
  •  dla gleby lekkiej: 5,6–6,0,
  •  dla gleby średniej: 6,1–6,5,
  •  dla gleby ciężkiej: 6,6–7,0.
Zależność pomiędzy odczynem (pH) gleby a przyswajalnością składników mineralnych
Zależność pomiędzy odczynem (pH) gleby a przyswajalnością składników mineralnych

Ustalanie ilości nawozów wapniowych

Potrzeby wapnowania gleb zależą od odczynu (pH) i kategorii agronomicznej gleby. Natomiast dawka nawozu powinna być ustalona na podstawie analiz chemicznych gleby lub przy użyciu pH-metru polowego (tabela 2). W przypadku konieczności wapnowania nie zaleca się stosowania wyliczonej całkowitej puli nawozu ze względu na możliwość wystąpienia przewapnowania. Zjawisko to może wywołać zaburzenia w przyswajalności składników pokarmowych. W takiej sytuacji dawki nawozów wapniowych powinny zostać podzielone na aplikację podstawową i uzupełniającą (tabela 2., wartości w nawiasach), którą wykonuje się po upływie roku, po oznaczeniu aktualnego odczynu gleby.

Praktyka pokazuje, że bezpieczniejsze i bardziej efektywne jest dzielenie dawki nawozów wapniowych, tak by jednorazowo stosować nie więcej niż połowę zalecanej, a po 2–3 latach zabieg powtórzyć. Na glebach lekkich lub charakteryzujących się optymalnym odczynem najbardziej efektywne są małe, podtrzymujące odczyn dawki, stosowane co 3–4 lata. Na glebach cięższych można stosować dawki wyższe, w odstępach do 5 lat.

Termin aplikacji i forma nawozu wapniowego

Procesy zachodzące w glebie po wapnowaniu przebiegają z różną intensywnością, która zależy od rodzaju gleby, formy i jakości nawozu oraz od czynników klimatycznych. Środowisko glebowe preferuje zmiany przebiegające w dłuższym okresie, a stabilną poprawę odczynu uzyskuje się dopiero mniej więcej po roku.

Najbardziej optymalnym terminem aplikacji nawozów wapniowych jest okres pożniwny, ze względu na możliwość dobrego wymieszania wapna z glebą i dłuższy odstęp czasu do siewu lub sadzenia roślin. Do poprawnego i w miarę szybkiego działania nawozy wapniowe wymagają odpowiedniej ilości wody w glebie, która może zostać zapewniona w okresie jesienno-zimowym. W przypadku wiosennego terminu stosowania, zwłaszcza wapna pylistego, wymagającego wymieszania z glebą, może dochodzić do przesuszania stanowiska i wydłużenia czasu działania. Wczesną wiosną zaleca się podawać szybko działające i niewymagające wymieszania z glebą wapna granulowane, jako zabieg interwencyjny. Szczególnie rekomendowanym i skutecznym nawozem na oziminy i plantacje wieloletnie jest Wapniak Kornicki.

O efektywności wapnowania decyduje także odpowiedni wybór nawozu, ze względu na stopień zmielenia i formę chemiczną. Drobne zmielenie nawozów wapniowych zwiększa szybkość i skuteczność działania. Ze względu na formę wyróżnia się tlenkowe i węglanowe nawozy wapniowe oraz wapniowo-magnezowe. Nawozy tlenkowe ze względu na szybkość działania mogą być stosowane interwencyjnie w niskich dawkach, z wyłączeniem gleb organicznych. Z powodu ryzyka poparzenia roślin nie należy wykonywać aplikacji pogłównych produktami w tej formie chemicznej. Nawozy węglanowe charakteryzują się wolniejszym, ale skuteczniejszym działaniem. Węglan wapnia jest naturalnie występującą w przyrodzie formą wapnia, bezpieczną w stosowaniu pogłównym i zalecaną na wszystkie rodzaje gleb.

Pamiętaj, że…

…w przypadku regulowania odczynu gleby należy zachować rozsądek i umiar, ponieważ wapnowanie stosowane w nadmiarze jest szkodliwe. Zbyt szybkie, agresywne podnoszenie pH powyżej podanych wartości wpływa ujemnie na właściwości gleby i przyspiesza jej degradację. Natomiast systematyczne, zaplanowane na kilka sezonów wapnowanie, połączone z odpowiednio zastosowanym nawożeniem organicznym, sprzyja stabilizacji odczynu gleby.

Tabela 1. Podział gleb ze względu na odczyn

Odczyn gleby pHKCI pHH2O
silnie kwaśny < 4,5 < 5,0
kwaśny 4,5–5,5 5,0–6,0
lekko kwaśny 5,6–6,5 6,1–6,7
obojętny 6,6–7,2 6,8–7,4
zasadowy > 7,2 > 7,4

 

Tabela 2. Dawki nawozu wapniowego na gruntach ornych (t CaO/1 ha)

Kategoria gleby Przedział potrzeb wapnowania
konieczne potrzebne wskazane ograniczone
bardzo lekka 3,0 (1,5) 2,0 1,0
lekka 3,5 (2,0) 2,5 2,0
średnia 4,5 (3,0) 3,0 2,5 1,0
ciężka 6,0 (4,0) 4,0 3,0 1,5