Nawozy RSM – gwarancja wzrostu

Azot w nawozach RSM występuje w 3 formach:logo RSM

– azotanowej

– amonowej

– amidowej

 

Azot azotanowy – N-NO3

Jest najszybciej i najłatwiej pobierany przez wszystkie rośliny uprawne. Niestety azot azotanowy nie jest wiązany przez kompleks sorpcyjny gleby, dlatego też bardzo szybko jest wymywany w głąb gleby, poza zasięg systemu korzeniowego, szczególnie na glebach lekkich, piaszczystych. W związku z tym konieczne jest dzielenie dawek nawozów azotanowych aby zmniejszyć straty azotu. Ponieważ rośliny uprawne pobierają jon azotanowy razem z wodą podczas transpiracji podstawowym warunkiem efektywnego nawożenia tą formą azotu jest okres od wytworzenia pierwszych liści oraz po ruszeniu wegetacji wiosennej w przypadku rzepaku i zbóż ozimych. Azot azotanowy najlepiej jest pobierany na glebach kwaśnych i lekko kwaśnych, a w procesie pobierania rośliny wydzielają do rizosfery jony HCO3 powodując wzrost odczynu gleby. Jednak wraz ze wzrostem odczynu gleby wykorzystanie azotu azotanowego spada.

Azot amonowy N-NH4

Jest sorbowany przez kompleks sorpcyjny gleby dzięki czemu jest on dłużej dostępny dla roślin uprawnych ale też roślinom jest trudniej go pobrać, szczególnie na glebach kwaśnych. Wraz ze wzrostem odczynu wzrasta dostępność i pobieranie azotu amonowego. Ponadto azot amonowy zakwasza rizosferę dzięki czemu zwiększa rozpuszczalność i dostępność mikroskładników.

Azot amidowy (mocznikowy) N-NH2

Jest najpopularniejszym i najszybszym azotowym nawozem dolistnym ale stosowany doglebowo, żeby został pobrany przez korzenie roślin musi przejść w glebie przemiany do formy amonowej (hydroliza mocznika) a następnie proces nitryfikacji. Przemiany mocznika w glebie są bardzo uzależnione od sprawności biologicznej gleby, temperatury oraz wilgotności i mogą trwać 7-28 dni. Ponadto w procesie hydrolizy dochodzi do silnego zakwaszenia gleby. Zastosowanie mocznika na powierzchnie gleby obojętnej lub zasadowej prowadzi do dużych strat azotu, nawet do 50% w wyniku ulatniania amoniaku.

Wszechstronność nawozu RSM

Znając te podstawowe informacje o poszczególnych formach azotu możemy stwierdzić, że doskonałym nawozem azotowym do nawożenia wszystkich upraw rolniczych jest RSM®. Nawóz ten jest wysokoskoncentrowaną płynną mieszaniną saletry amonowej i mocznika w stosunku 1:1, zawierającą azot w 3 formach – szybko działający azot azotanowy i amonowy oraz wolniej działający amidowy. Zawiera również nieszkodliwy dla środowiska inhibitor korozji. Płynna forma nawozu bardzo korzystnie wpływa na zwiększenie efektywności nawożenia, zmniejszenie strat azotu szczególnie na glebach obojętnych i zasadowych oraz w okresach deficytu wody a także pozwala na bardzo równomierne pokrycie całej powierzchni pola. RSM® można stosować na wszystkich rodzajach gleb, przedsiewnie i pogłównie w uprawie zbóż, rzepaku, kukurydzy, ziemniaków, buraków, roślin warzywniczych i sadowniczych oraz na resztki pożniwne wspomagając ich mineralizację. Możliwość pełnej mechanizacji nawożenia oraz niższa cena 1 kg N (min. 10%) w porównaniu do saletry amonowej pozwala redukować koszty produkcji.

Rodzaje RSM

Na rynku dostępne są trzy rodzaje RSM® o różnej zawartości azotu i temperaturze krystalizacji, dostosowane do różnych temperatur i przechowywania;

• RSM® 28 – 28 % N – 7% N azotanowego, 7% N amonowego, 14 % N amidowego, temp. krystalizacji: -17°C

• RSM® 30 – 30 % N – 7,5 % N azotanowego, 7,5 % N amonowego, 15 % N amidowego, temp. krystalizacji: – 9°C

• RSM 32® – 32 % N – 8 % N azotanowego, 8 % N amonowego, 16 % N amidowego, temp. krystalizacji: 0°C

Krystalizacja zależy od temperatury otoczenia, czasu jej oddziaływania oraz stężenia RSM i nie wpływa na procentową zawartość N w zbiorniku. Proces ten jest odwracalny, najskuteczniej poprzez wzrost temperatury i mieszanie roztworu.

Zasady stosowania RSM

Stosując RSM® należy kierować się następującymi zasadami:

1. RSM® nie jest nawozem dolistnym !

2. zabieg wykonywać opryskiwaczami przystosowanymi do nawozów płynnych

3. stosować dysze do oprysków grubokroplistych (śr. kropli pow. 400 µm) lub rozlew !

4. nie mieszać ze środkami ochrony roślin i nawozami stosowanymi techniką oprysku drobnokroplistego!

5. nie rozcieńczać wodą (w przypadku oprysku grubokroplistego) – spowoduje to spadek napięcia powierzchniowego kropli cieczy

6. temp. powietrza powinna wynosić max. 20°C przy wilgotności > 60%, oraz przy prędkości wiatru nie przekraczającej 6m/s

7. oprysk najlepiej wykonywać w dni pochmurne, na osuszone z deszczu i rosy nieuszkodzone (np. grad) rośliny o wysokim turgorze

8. nie stosować podczas przymrozków

9. podczas siewu przygotować ścieżki przejazdowe

10. opryski wykonywać po zakończeniu oblotu roślin przez pszczoły.

Dawki stosowanego RSM®-u jak i cały program nawożenia powinien być oparty o aktualne badania zasobności gleb oraz potrzeby pokarmowe rośliny przy zakładanym poziomie plonowania tak ilościowego jak i jakościowego.Stanowi to podstawę racjonalnego nawożenia.

Piotr Murat