Jak zdobyć dopłaty na ekoschematy

Efektywne prowadzenie gospodarstwa rolnego, na miarę XXI wieku, poza szeroką wiedzą na temat uprawy roślin czy hodowli zwierząt wymaga sprawnego zarządzania kosztami oraz wykorzystywania możliwości związanych z różnego rodzaju dopłatami do produkcji rolniczej. W 2023 roku zaczął obowiązywać Krajowy Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027, a wraz z nim nowa forma wsparcia w ramach płatności bezpośrednich, czyli ekoschematy.
Wojciech Niemiec

Obecnie rolnicy mogą się ubiegać o dopłaty w formie płatności bezpośrednich w ramach:

 • podstawowego wsparcia dochodów,
 • płatności redystrybucyjnej,
 • płatności dla młodych rolników,
 • wsparcia związanego z produkcją (przyznawane w 13 sektorach),
 • przejściowego wsparcia krajowego,
 • ekoschematów.

Czym są ekoschematy?

Ekoschematy to dobrowolne, jednoroczne zobowiązania, wspierające realizację praktyk korzystnych dla środowiska, klimatu i dobrostanu zwierząt, które rolnik może podjąć, aby otrzymać dofinansowanie. Poszczególne ekoschematy różnią się między sobą poziomem wsparcia finansowego i zakresem prac, jakie się z nimi wiążą. Obecnie możliwe do zrealizowania ekoschematy to:

 • Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi – 8 praktyk (ekstensywne użytkowanie trwałych użytków zielonych z obsadą zwierząt, międzyplony ozime/wsiewki śródplonowe, opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia, zróżnicowana struktura upraw, wymieszanie obornika na gruntach ornych w ciągu 12 godzin od aplikacji, stosowanie płynnych nawozów naturalnych innymi metodami niż rozbryzgowo, uproszczone systemy uprawy, wymieszanie słomy z glebą). Kwota wsparcia jest zależna od zrealizowanych praktyk (każda ma oddzielny system punktowania).
 • Obszary z roślinami miododajnymi – ma na celu tworzenie obszarów z roślinami miododajnymi poprzez wysiew mieszanki składającej się z co najmniej dwóch gatunków roślin miododajnych (dopłata ±269 EUR/ha).
 • Retencjonowanie wody na trwałych użytkach zielonych – warunkiem uzyskania płatności jest wystąpienie na trwałych użytkach zielonych zalania lub podtopienia, gdy stan wysycenia profilu glebowego wodą utrzymuje się na poziomie minimum 80%, co najmniej przez 12 następujących po sobie dni, w okresie od 1 maja do 30 września (dopłata ±63 EUR/ha).
 • Prowadzenie produkcji roślinnej w systemie Integrowanej Produkcji Roślin – płatność jest przyznawana do powierzchni upraw prowadzonych w danym roku zgodnie z metodyką IP. Warunkiem uzyskania płatności jest odbycie szkolenia z IP, prowadzenie upraw pod nadzorem jednostki certyfikującej oraz utrzymanie powierzchni trwałych użytków zielonych odpowiadającej powierzchni upraw prowadzonych w systemie IP (dopłata ±292 EUR/ha).
 • Biologiczna ochrona upraw – ma na celu ograniczenie stosowania chemicznych środków ochrony roślin. W tym przypadku należy wykonać przynajmniej jeden zabieg ochrony roślin z zastosowaniem zarejestrowanego przez MRiRW preparatu mikrobiologicznego, zgodnie z etykietą na opakowaniu. Warunkiem uzyskania płatności jest przekazanie do ARiMR (w terminie do 31 sierpnia) imiennego dokumentu potwierdzającego zakup preparatu mikrobiologicznego (faktury), wskazującego, jaki środek ochrony roślin został nabyty, oraz jego ilość. Przeprowadzenie zabiegu chemicznym środkiem ochrony roślin jest dopuszczone w przypadku, gdy eliminacja danego agrofaga za pomocą zastosowanego mikrobiologicznego środka ochrony roślin okaże się nieskuteczna. Rolnik jest również zobowiązany do prowadzenia rejestru działań agrotechnicznych (dopłata ±90 EUR/ha).

Składanie wniosku o ekoschemat w 10 krokach

O przyznanie płatności bezpośrednich, m.in. w ramach ekoschematów powierzchniowych, należy wnioskować do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Można to zrobić wyłącznie w formie elektronicznej w aplikacji eWniosekPlus, za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE). Poniżej krótka instrukcja składania wniosku o ekoschemat.

 1. Otwórz stronę https://www.gov.pl/web/arimr, wybierz zakładkę eWniosekPlus i zaloguj się, podając numer identyfikacyjny i hasło.
 2. W sekcji Załatw sprawę wybierz temat „płatności obszarowe”.
 3. W płatnościach obszarowych wybierz akcję „złożenie wniosku o płatności (aplikacja eWniosekPlus)”.
 4. Kliknij przycisk „złóż wniosek w aplikacji eWniosekPlus”.
 5. W zakładce Wnioski wybierz „Wniosek o przyznanie płatności” dotyczący roku, w którym zastosowałeś biologiczną ochronę upraw.
 6. Przejdź do zakładki płatności, następnie płatności do ekoschematów i wybierz „schematy na rzecz klimatu, środowiska i dobrostanu zwierząt (ekoschematy)”.
 7. Wybierz ekoschemat Biologiczna ochrona upraw (E_BOU).
 8. Przejdź do zakładki Mapa, kliknij na ikonę buraka, a następnie na ikonę ołówka przy tej uprawie, w której zastosowałeś zabieg z użyciem preparatu mikrobiologicznego.
 9. Na karcie Uprawy w ekoschematach, wybierz E_BOU (Biologiczna ochrona upraw), następnie kliknij „zapisz”.
 10. Do ARiMR dostarcz rejestr zabiegów agrotechnicznych, który wskazuje, na jakiej powierzchni został zastosowany biologiczny środek ochrony upraw, oraz imienny dokument (fakturę) potwierdzający zakup tego środka ochrony roślin. Przejdź do zakładki Dokumenty uzupełniające, następnie wybierz Załączniki niemerytoryczne i dodaj załączniki Z0200 – Skan dowodu zakupu biologicznego środka ochrony roślin oraz Z0273 – Wykaz realizacji zastosowania biologicznego środka ochrony roślin. Następnie potwierdź poprawność danych, zaznacz check-box i wyślij dokument. Przejdź do zakładki Podsumowanie, zatwierdź wszystkie wymagane zgody i kliknij „wyślij wniosek”.

 

Czy wiesz, że…
…aktualną listę biologicznych środków ochrony roślin można wyszukiwać na dwa sposoby:
1. Poprzez wyszukiwarkę środków ochrony roślin na stronie MRiRW (https://www.gov.pl/web/rolnictwo/wyszukiwarka-srodkow-ochrony-roslin—zastosowanie). Po rozwinięciu filtrów, w polu „środek mikrobiologiczny” należy wybrać opcję „tak”. Wyszukiwarka pokaże dostępne środki mikrobiologiczne z rejestracją MRiRW, kwalifikujące się do uzyskania dopłat w ramach ekoschematu Biologiczna ochrona upraw.
2. Poprzez rejestr środków ochrony roślin dostępny na stronie MRiRW. Po wejściu na stronę https://www.gov.pl/web/rolnictwo/rejestr-srodkow-ochrony-roslin należy otworzyć Rejestr środków ochrony roślin (plik Excel), a następnie w kolumnie „uwagi” wyfiltrować 3 (środek mikrobiologiczny – wg legendy pod tabelą).

 

Polygreen Fungicide WP
Jest jednym z preparatów, które zgodnie z etykietą rejestracyjną MRiRW kwalifikują się do dopłaty w ramach ekoschematu Biologiczna ochrona upraw. Ten mikrobiologiczny środek grzybobójczy zawiera zarodniki organizmu grzybopodobnego Pythium oligandrum, będącego pasożytem niektórych gatunków grzybów chorobotwórczych. Niepatogeniczny mikroorganizm zasiedla strefę korzeniową rośliny uprawnej i poprzez konkurencyjne działanie eliminuje patogeny. Etykieta rejestracyjna dopuszcza stosowanie środka w rzepaku ozimym (zgnilizna twardzikowa, sucha zgnilizna kapustnych), w pszenicy ozimej i jarej oraz w jęczmieniu jarym (fuzarioza kłosów).