Mineralizacja resztek pożniwnych

Resztki pożniwne pozostałe po zbiorze rośliny uprawnej są źródłem cennych składników pokarmowych. Można przyjąć, że z jednego hektara mamy do dyspozycji około 30 kg N, ponad 10 kg P2O5, 60 kg K2O i blisko 20 kg CaO. Do tego dochodzą także inne składniki, w tym mikroelementy.

O stopniu udostępnienia uprawom tych składników decyduje proces mineralizacji, w którym kluczową rolę odgrywają mikroorganizmy glebowe – ich ilość i aktywność. Jako rolnicy możemy wspomóc bezpośrednio ten proces. Naszym głównym celem jest dążenie do szybkiego zmniejszenia niekorzystnego stosunku C:N, który docelowo powinien wynosić 10:1 (właśnie w takich warunkach uwolnimy największą ilość składników pokarmowych).

Jak ten cel osiągnąć? Warto zastosować technologię rozkładu resztek pożniwnych proponowaną przez Agrosimex: „Jeden za wszystkich – wszyscy za jednego”. W jej skład wchodzą trzy produkty, których synergia działania pozwala efektywnie podnieść żyzność naszego pola przed zasiewem roślin następczych.

Po pierwsze: nawóz azotowy

Pierwszy z produktów to azot. Dostarczenie tego pierwiastka w ilości ok. 30–50 kg/ha stanowi pierwszy podstawowy krok na drodze do uzyskania węższego stosunku C:N. To właśnie azot podany w formie nawozu mineralnego będzie zapleczem pokarmowym dla mikroorganizmów glebowych.

Po drugie: kwasy humusowe

Drugim ogniwem technologii jest dostarczenie kwasów humusowych, których bardzo duże ilości znajdują się w produkcie Rosahumus. Kwasy te, nazywane przez niektórych „czarnym złotem”, stanowią podstawowy element próchnicy glebowej i niestety występują w naszych glebach w ograniczonych ilościach.

Zastosowanie Rosahumusu w dawce 1 kg/ha wpływa dodatnio na aktywność mikroorganizmów glebowych, m.in. z rodzaju: Azotobacter, Nitrosomonas, Pseudomonas i Bacillus, które bezpośrednio uczestniczą w przemianie materii organicznej do związków mineralnych. Rosahumus to także magazyn glebowy mineralnych form składników pokarmowych. To właśnie kwasy humusowe są w stanie zatrzymać je (zmagazynować) w taki sposób, aby stanowiły pokarm dla młodych roślin.

Po trzecie: biologiczny regenerator gleby

Trzecim produktem domykającym całość technologii jest biologiczny regenerator gleby – Delsol – polecany w dawce 1 l/ha.

Zawarte w nim bakterie z rodzaju Pseudomonas putida i Pseudomonas fluorescens nie tylko wzbogacają mikroflorę gleby, ale też aktywnie wspomagają proces mineralizacji. Przykładem ich aktywności jest działanie ograni- czające rozwój grzybów chorobotwórczych roślin uprawnych, tj. Pythium, Phytophthora, Rhizoctonia, Phoma, Botrytis, Aphanomyces, Verticillium.

Bakterie z rodzaju Pseudomonas produkują również związki wpływające na rozwój korzeni roślin uprawnych oraz wspomagające ich ochronę przed infekcją grzybów chorobotwórczych. Delsol to także źródło pokarmu dla organizmów żyjących w glebie.

Stosując technologię „Jeden za wszystkich – wszyscy za jednego” składającą się z trzech produktów: nawozu azotowego, Rosahumusu i Delsolu podnosimy efektywność mineralizacji, a co za tym idzie – żyzność gleby. Tak przygotowana gleba będzie najlepszym stanowiskiem dla kolejnych upraw.