Jak zwalczać chwasty w kukurydzy

Kukurydza jest rośliną wrażliwą na zachwaszczenie we wczesnych etapach wegetacji. Powodzenie zabiegu jest uzależnione od wielu czynników, takich 
jak spektrum chwastów na danym stanowisku, zastosowanie substancji czynnych i ich dawki oraz oczywiście warunki pogodowe.

Jędrzej Pytkowski

Środki chwastobójcze aplikowane doglebowo są bezpieczne dla roślin kukurydzy i często kompleksowo zwalczają zarówno chwasty jednoliścienne, jak i dwuliścienne, ale do optymalnego działania wymagają wysokiej wilgotności gleby. Zastosowane w warunkach suchych mogą nie działać zgodnie z oczekiwaniami i wymuszać wykonanie zabiegów korekcyjnych w późniejszym terminie. Natomiast w przypadku zabiegów kontaktowych po wschodach chwastów skuteczność jest częściowo uniezależniona od warunków wilgotnościowych. Efektywność zabiegu tym samym jest bardzo powtarzalna. Jednakże trzeba pamiętać, że im później wykonany zostanie zabieg, tym więcej pierwiastków wyciągną gatunki chwastów konkurujące z kukurydzą o te składniki.

Ochrona przedwschodowa

Produktem, który w ostatnich latach wykazywał dobre rezultaty w odchwaszczaniu kukurydzy, jest Adengo 315 SC. Zawiera on dwie substancje czynne – tienkarbazon metylu oraz izoksaflutol. Pierwsza należy do grupy inhibitorów ALS (sulfonylomoczników), natomiast druga – do grupy inhibitorów HPPD. Kompozycja tych dwóch molekuł czyni z Adengo 315 SC kompleksowy produkt, zwalczający szerokie spektrum chwastów, m.in. rdestówkę powojowatą, komosę białą, fiołka polnego czy chwastnicę jednostronną. Zalecana dawka środka to 0,33–0,44 l/ha. Rekomendowane jest dodanie do zabiegu adiuwantu doglebowego Remix w dawce 0,2–0,4 l/ha. Adiuwant ten stosowany łącznie z Adengo 315 SC znacząco redukuje przemywanie substancji czynnych w głąb profilu glebowego oraz minimalizuje ryzyko wystąpienia toksyczności, zwłaszcza po ulewnych deszczach.

Ochrona 
wczesnopowschodowa

W terminie od 1 do 3 liści właściwych kukurydzy skutecznym rozwiązaniem jest kombinacja preparatów Sulcotrek 500 SC i Basar.  Sulcotrek 500 SC zawiera mieszaninę sulkotrionu i terbutylazyny – dwóch substancji czynnych o odmiennych mechanizmach działania. Pierwsza działa na chwasty w sposób kontaktowy, natomiast druga wykazuje działanie zarówno kontaktowe, jak i doglebowe. To połączenie substancji umożliwia zastosowanie preparatu w różnych warunkach i terminach. Sulcotrek 500 SC w mieszaninie z Basarem jest odpowiedzialny za zwalczanie szerokiego spektrum chwastów dwuliściennych, m.in. fiołka polnego, przetacznika perskiego i przytulii czepnej.

Basar natomiast zawiera w składzie S-metolachlor, czyli doglebową substancję zwalczającą chwasty jednoliścienne i niektóre dwuliścienne.

Stosując obydwa środki razem z adiuwantem Remix (0,2–0,4 l/ha), uzyskuje się kompletne rozwiązanie, zwalczające zarówno chwasty jednoliścienne, jak i dwuliścienne, przy zachowaniu bezpieczeństwa dla roślin kukurydzy. Skuteczność powyższego zabiegu zależy przede wszystkim od jednego czynnika – obecności wody. Dlatego, aby uzyskać najwyższą efektywność, zwłaszcza w zwalczaniu chwastów jednoliściennych, zaleca się wykonanie zabiegu po opadach deszczu lub przed spodziewanymi opadami.

Zwalczanie chwastów w kukurydzy – technologia na rok 2021

Ochrona 
późnopowschodowa

Niestety, w ostatnich latach bardzo często warunki wilgotnościowe były niedostateczne do uzyskania optymalnej skuteczności przy wczesnych zabiegach, co warunkowało zastosowanie preparatów kontaktowych. W tym przypadku bazą do zwalczania chwastów dwuliściennych jest również Sulcotrek 500 SC, przy czym w późniejszych fazach rozwojowych kukurydzy liczy się jego działanie kontaktowe. Odpowiednim uzupełnieniem dla środka Sulcotrek 500 SC są dwie dobrze znane rolnikom substancje czynne, zwalczające chwasty jednoliścienne, czyli nikosulfuron i rimsulfuron. Obie molekuły działają na chwasty w sposób kontaktowy. Pierwsza z nich jest obecna w preparatach Tamizan 040 OD i Ikanos 040 OD. Drugą zawierają środki Rim 25 WG i Plaza 25 WG.

Istotne jest dodanie do powyższych kombinacji Flippera – adiuwantu silikonowego. Zwiększa on przyczepność mieszaniny użytkowej do liści chwastów.

W przypadku zabiegów herbicydami kontaktowymi należy unikać ich aplikacji po przymrozkach. W takiej sytuacji wskazane jest w pierwszej kolejności wyprowadzenie rośliny kukurydzy ze stresu przy użyciu nawozów dolistnych i biostymulatorów. W momencie, gdy metabolizm kukurydzy się stabilizuje, zabieg herbicydami kontaktowymi nie spowoduje zahamowania wzrostu rośliny uprawnej.

 

W przypadku zabiegów herbicydami kontaktowymi należy unikać ich aplikacji po przymrozkach. W takiej sytuacji wskazane jest w pierwszej kolejności wyprowadzenie rośliny kukurydzy ze stresu przy użyciu nawozów dolistnych i biostymulatorów.