Zatrudnianie cudzoziemców

Wybór procedury, w ramach której planujemy powierzyć wykonywanie pracy osobie pochodzącej zza tzw. „Wschodniej granicy” zależy m.in. od okresu planowanego zatrudnienia.

Procedura uproszczonaprawo ikona

Obecnie możemy zatrudnić obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy bez obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę w okresie do 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy (licząc od pierwszego dnia wjazdu do Polski). W tym celu w Urzędzie Pracy (właściwym ze względu na miejsce pobytu stałego lub siedzibę podmiotu powierzającego wykonywanie pracy), co najmniej na 7 dni przed planowaną datą zatrudnienia, należy złożyć:

1. dwa egzemplarze czytelnie wypełnionego formularza Oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi wraz z podpisanym pouczeniem prawnym (bez śladów przerabiania, skreślania i powielania),

2. dokumenty wnioskodawcy (do wglądu):

  • dokument tożsamości,
  • wpis do KRS lub zaświadczenie CEIDG (dla podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą) lub zaświadczenie o podleganiu ubezpieczeniu w KRUS, zaświadczenie z Urzędu Gminy o powierzchni fizycznej i przeliczeniowej gospodarstwa rolnego lub inny dokument potwierdzający posiadanie gospodarstwa rolnego (dla osoby prowadzącej gospodarstwo rolne).

Oryginał Oświadczenia z naniesioną wzmianką o rejestracji należy przekazać cudzoziemcowi. Będzie ono stanowiło podstawę do ubiegania się przez cudzoziemca o wizę, w celu wykonywania pracy w Polsce (w oparciu o umowę o pracę bądź umowę cywilnoprawną).

Procedura uzyskania zezwolenia na pracę

W przypadku zamiaru powierzenia wykonywania pracy na okres powyżej 6 miesięcy, do właściwego Urzędu Pracy należy:

1. zgłosić ofertę pracy na stanowisko, na którym będzie zatrudniony cudzoziemiec podając proponowany okres zatrudnienia,

2. złożyć wniosek o wydanie „Informacji Starosty na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonanie pracy cudzoziemcowi w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy.”

W przypadku informacji na temat braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych, do właściwego wojewody należy złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na pracę przez cudzoziemca na terytorium RP (Typ A). We wniosku należy wskazać m.in. miejsce pracy, stanowisko, rodzaj pracy, wynagrodzenie brutto, a także okres zatrudnienia danego cudzoziemca. Do wniosku dołącza się:

1. kopię wszystkich wypełnionych stron paszportu cudzoziemca,

2. dowód uiszczenia opłaty do wniosku,

3. dowód osobisty lub ważny dokument podróży pracodawcy,

4. informację starosty.

Wzory wniosków znajdują się na stronach internetowych Urzędów Wojewódzkich. Oryginał decyzji o zezwoleniu na pracę należy niezwłocznie przekazać cudzoziemcowi. Po przepracowaniu 3 miesięcy na podstawie Oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy u tego samego pracodawcy, nie ma konieczności pozyskania informacji starosty.

Konsekwencje nielegalnego zatrudnienia

Nielegalne zatrudnianie cudzoziemców (np. bez wymaganego zezwolenia, powierzenie innej pracy niż określona w zezwoleniu) stanowi czyn zabroniony i jest zagrożony grzywną w wysokości 3000–5000 zł, karą ograniczenia wolności, a nawet pozbawienia wolności do lat 3. Dotkliwą konsekwencję dla pracodawcy stanowi także zakaz dostępu do niektórych środków unijnych lub zasądzenie na rzecz Skarbu Państwa równowartości środków otrzymanych w ciągu ostatniego roku.

Akty prawne

1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2014 r, poz. 1146).

2. Rozporządzenie MPiPS z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez koniczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz. U. z 2011 r. Nr 155, poz. 919 ze zm.).

3. Ustawa z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom nielegalnie przebywającym na terytorium Polski (Dz. U. z dnia 6 lipca 2012 poz. 769).

 

Dominika Janiszewska-Kajka, Kancelaria Radców Prawnych Stopczyk & Mikulski sp. k.