Nawożenie kukurydzy makro i mikroelementami

Kukurydza

Kukurydza najlepiej rośnie i plonuje na glebach lekko kwaśnych o pH 6–6,5, zasobnych w próchnicę i składniki pokarmowe oraz o właściwej strukturze gruzełkowatej i prawidłowych stosunkach wodno-powietrznych.Kukurydza do prawidłowego wzrostu i wydania wysokiego plonu potrzebuje aż ok. 500 l wody na 1 kg ziarna, czyli do wydania plonu 10 t ziarna potrzebuje aż 5 mln l wody/ha. Kukurydza jest rośliną o ogromnym potencjale plonotwórczym, ale aby go wykorzystać, trzeba jej zapewnić dobre warunki wzrostu – dostatek wody i składników pokarmowych.

Susza nadal groźna

Najcieplejszy w historii pomiarów meteorologicznych w Polsce był 2015 rok, kiedy w sierpniu zanotowano 17–20 dni z temperaturami >30°C, a średnia roczna temperatura wyniosła 10,2°C, natomiast średnia wieloletnia osiągnęła 8,7°C. W 2015 roku zanotowano także najwyższą ewapotranspirację (5,7 mm), czyli parowanie wody z gleby i przez liście roślin. Dziennie z hektara kukurydzy wyparowało nawet 57 tys. l wody. Opady w sierpniu, w zależności od regionu, wynosiły 8–53 mm. Skutki suszy z 2015 roku odczuwalne były jeszcze wczesną wiosną 2016 roku. Na szczęście rozkład opadów w okresie wegetacyjnym był zdecydowanie lepszy i w kluczowych dla uprawy kukurydzy okresach wody już nie brakowało, a intensywne opady w październiku uzupełniły ostatecznie rezerwy.

Nawadnianie upraw

W Polsce nie ma technicznych możliwości nawadniania upraw rolniczych tak jak w uprawach sadowniczych czy warzywniczych. Najważniejsze są działania, które będą zabezpieczały wodę w glebie. Kluczowe znaczenie ma zawartość próchnicy – im wyższa (>2%), tym lepiej. Drugim czynnikiem regulującym pojemność wodną gleb jest odczyn gleby. Niestety na glebach kwaśnych, o niskiej zawartości próchnicy, słaby jest kompleks sorpcyjny, słaba struktura gruzełkowata i na takich glebach skutki suszy są najbardziej dotkliwe. W celu zwiększenia dostępności wody dla kukurydzy należy:

  • stosować nawożenie kwasami humusowymi (Rosahumus, Liqhumus), poprawić sprawność biologiczną gleb (Delsol) oraz odczyn gleby (Wapniak Kornicki, Wapniak Jurajski),
  • zapewnić dobry rozwój systemu korzeniowego poprzez nawożenie startowe (Microstar PZ/PZ Max),
  • poprawić gospodarkę wodną roślin – kluczowe jest bardzo dobre zaopatrzenie roślin w potas, który reguluje dobową aktywność aparatów szparkowych, w wyniku czego zwiększa odporność roślin na suszę; rośliny dobrze odżywione w potas podczas upalnych dni szybko zamykają aparaty szparkowe, a słabo odżywione potasem nie reagują dostatecznie szybko na wysokie temperatury i nie zamykają sprawnie aparatów szparkowych, w wyniku tego nie są w stanie odpowiednio gospodarować wodą (skutki zjawiska widzimy często na polach podczas suszy).
Aparat szparkowy: 10 μm długości, 5 μm szerokości. Ilość aparatów szparkowych na mm2 liścia: górna powierzchnia +/- 50, dolna powierzchnia +/- 150
Aparat szparkowy: 10 μm długości, 5 μm szerokości. Ilość aparatów szparkowych na mm2 liścia: górna powierzchnia +/- 50, dolna powierzchnia +/- 150

Nawożenie azotowe

Kukurydza jest rośliną o długim okresie wegetacji i dużych potrzebach pokarmowych, zwłaszcza jeśli chodzi o azot. Jednak z racji ograniczonych możliwości technicznych zapewnienie dobrego zaopatrzenia w ten składnik do końca wegetacji jest bardzo trudne. Powszechnie stosowany przed zwarciem międzyrzędzi mocznik nie zawsze jest skuteczny, ponieważ – tak jak w 2015 roku przy podaniu na suchą glebę – dochodzi nawet do 50% strat w wyniku ulatniania się amoniaku. Ciekawym rozwiązaniem, które zmniejsza straty azotu amidowego i stabilizuje jego przemiany w glebie i dostępność azotu dla roślin, jest podanie po aplikacji mocznika płynnego nawozu ASX CaTS tiosiarczan wapnia, który zawiera 9% CaO i 25% siarki. Wapń to bardzo ważny składnik ścian komórkowych, którego brakuje w glebach kwaśnych. Siarka natomiast jest niezbędna do prawidłowej przemiany azotu podanego w nawozach mineralnych.

Microstar PZ / ASX Fosfor plus / Bolero / Amofoska 4-16-18 / Rosahumus
Microstar PZ / ASX Fosfor plus / Bolero / Amofoska 4-16-18 / Rosahumus

Podawaj RSM z ASX CaTS

Bardzo dobrym sposobem aplikacji azotu jest stosowanie przed zwarciem międzyrzędzi RSM, który zawiera trzy formy azotu: azotanowy, najszybciej działający i łatwo dostępny dla roślin, łatwo dostępny amonowy oraz azot amidowy, z którego rośliny korzystają w późniejszym okresie, po przejściu procesu hydrolizy mocznika i nitryfikacji. Dodatek do oprysku RSM nawozu ASX CaTS w ilości 10 l/30 kg azotu zmniejsza straty azotu amidowego o 20–30% oraz spowalnia proces nitryfikacji azotu poprzez bezpośredni kontakt z tiosiarczanem wapnia. Dzięki temu zmniejsza ryzyko nadmiernego wymycia azotanów z gleby i zapewnia dłuższą dostępność azotu dla roślin. Stosując ASX CaTS, dostarczamy podczas jednego zabiegu nawet 3 kg łatwo dostępnego wapnia, który rośliny wykorzystają do budowy ścian komórkowych i łodyg (dzięki czemu będą sztywniejsze), oraz 8 kg siarki, która jest niezbędna do prawidłowego wykorzystania zastosowanych nawozów azotowych. Oprócz działania regulującego przemiany azotu w glebie i roślinie oraz dostarczenia wapnia i siarki nawóz ASX CaTS poprawia system immunologiczny i zdrowotność roślin, strukturę gleby, zwiększa infiltrację wody i zmniejsza stres wodny oraz zwiększa dostępność dla roślin potasu, fosforu, magnezu, żelaza i manganu.

nawożenie kukurydzy makro i mikroelementami

 

Racjonalne nawożenie

Podstawą racjonalnego nawożenia kukurydzy powinna być analiza gleby, która daje możliwość precyzyjnego ustalenia dawki potrzebnych składników pokarmowych oraz dobrania odpowiednich form nawozów. Do podstawowego przedsiewnego nawożenia kukurydzy polecamy nawozy: Polifoska 6–20–30, Polifoska 8–24–24, Amofoska Corn, YaraMila Corn. Można stosować także sól potasową wraz z Polidapem lub Superfosfatem. Na glebach ubogich w magnez należy zastosować kizeryt lub siarczan magnezu granulowany.

Zadbaj o cynk

Kukurydza uprawiana na ziarno do wydania wysokiego plonu pobiera 71–94 g cynku/t ziarna. Przy plonie ok. 10 t ziarna pobranie cynku wynosi 700–940 g/ha. Natomiast kukurydza uprawiana na kiszonkę pobiera 0,14–0,18 g/t zielonki. Cynk reguluje przemiany hormonalne zachodzące w stożku wzrostu, więc musi być dostępny dla roślin od kiełkowania aż do wiązania kolb. Cynk bierze udział w syntezie chlorofilu oraz witamin B, C i P, a także reguluje pobieranie azotu, potasu i magnezu z gleby. Z powodu braku cynku rośliny nie zawiązują kolb (jego niedobór jest szczególnie groźny przy uprawie kukurydzy w monokulturze). Deficyt cynku nasila się na glebach o bardzo wysokiej zawartości fosforu, przewapnowanych, o wysokim odczynie oraz na glebach ubogich w próchnicę, na których nie stosuje się nawożenia organicznego. Najskuteczniej braki tego składnika uzupełnia:

  • nawożenie startowe podczas siewu kukurydzy (Microstar PZ/PZ Max) – nawozy te zawierają po 2% cynku i są stosowane w dawce 20 kg/ha; pokrywają zapotrzebowanie kukurydzy na ten składnik w ponad 50%, co jest bardzo ważne od kiełkowania i wschodów kukurydzy,
  • Zinc 750 – nawóz zawiera 600 g cynku w postaci tlenku cynku w zawiesinie, należy go stosować w formie oprysku gleby i roślin już od fazy dwóch liści w dawce 0,5–1 l/ha,
  • Mikrostar Zn – chelat cynku, zawiera 15% cynku w postaci chelatu EDTA , należy go stosować w formie oprysku dolistnego, w fazie 2–9 liści, w dawce 0,6–1,8 kg w zależności od deficytu cynku.

Uzupełniaj mikroskładniki

W celu uzupełnienia niedoborów mikroskładników i magnezu w trakcie wegetacji kukurydzy polecamy w fazie 6–8 liści wykonać oprysk nawozem Mikrostar Complex w dawce 0,5–1 kg/ha wraz z siarczanem magnezu w dawce 6–8 kg/ha. W gospodarstwach, w których uprawia się rzepak, a gleby są ubogie, w fazie 6–8 liści warto wykonać jeden zabieg dolistny nawożenia borem, stosując nawóz Bolero lub Bolero Zn w dawce 1–2 l/ha, aby ograniczyć straty spowodowane niedoborem tego składnika. W okresach wiosennych chłodów, kiedy spada dostępność dla roślin fosforu, magnezu i manganu oraz następują zaburzenia w syntezie chlorofilu, warto zastosować nawożenie dolistne nawozem fosforowym, np. Fosfironem Mg, Rosasolem 8–50–12, Rosasolem 15–30–15 lub ASX Fosforem Plus.

Pobranie składników pokarmowych przez kukurydzę w kg na 1 t ziarna wraz z odpowiednią ilością słomy lub na 1 t zielonki (IUNG , AG PM)

N P2O5 K2O Mg Ca S
ziarno 24-42 12-16 30-42 4-6 6-8 3-6
kiszonka 3,5-4,1 1,3-1,5 6,3-7,7 0,6-0,9 1,3-1,6 0,4-0,6

Pobranie mikroskładników pokarmowych w g na 1 t ziarna wraz z odpowiednią ilością słomy lub na 1 t zielonki (IUNG , AG PM)

B Cu Mn Zn
ziarno 9-12 12-16 100-122 71-94
kiszonka 0,15-0,2 0,12-0,14 0,15-0,2 0,14-0,18

Wpływ stosowania nawozów ASX KTS i ASX CaTS na plonowanie kukurydzy. Fertico 2016

Nawożenie Plon ziarna, t/ha
kontrola – RSM 9,02
RSM + ASX KTS 20 l/ha 10,24
RSM + ASX CaTS 20 l/ha 10,82

 Krzysztof Zachaj