Skuteczne zwalczanie chwastów w kukurydzy

chwasty-w-kukurydzy

Kukurydza jest rośliną bardzo wrażliwą na zachwaszczenie. Jej wolny wzrost, zwłaszcza na początku okresu wegetacji, stwarza doskonałe warunki dla wschodów i intensywnego rozwoju chwastów. 
Zabieg odchwaszczania ma na celu utrzymanie liczby chwastów na jak najniższym poziomie i jednocześnie zachowanie optymalnego plonu kukurydzy. Aby zabieg przyniósł oczekiwany efekt, należy uwzględnić kondycję pola i wiedzieć, jakie gatunki chwastów na nim występują, a dopiero potem dobrać odpowiedni program zwalczania. Warto również zapoznać się z prognozami pogody (stosując zabieg przedwschodowo, powinno się go wykonać na dobrze uprawioną i wilgotną glebę), ważna jest też temperatura cieczy użytkowej (najwyższą skuteczność uzyskuje się powyżej 10°C). W przypadku zabiegu powschodowego jego wykonanie zaleca się w czasie intensywnego wzrostu roślin – zabieg powinien być wykonany na młode chwasty (trzy liście w przypadku chwastów jednoliściennych, 2–6 liści dla chwastów dwuliściennych) podczas wysokiej wilgotności powietrza. Przede wszystkim jednak należy przestrzegać zasad stosowania środków chemicznych oraz dobrych praktyk rolniczych.

Kukurydza jest zachwaszczana przez kilkadziesiąt gatunków chwastów. Najczęściej występujące to: przytulia czepna, rumianek pospolity, jasnota purpurowa, psianka czarna, dymnica pospolita, komosa biała, rdest kolankowy, fiołek polny, rdest plamisty, szarłat szorstki, gorczyca polna, powój polny, rdest ptasi, tasznik pospolity, wiechlina roczna, mak polny, bodziszek drobny. Do najuciążliwszych zalicza się ostrożeń polny, perz właściwy, bylicę pospolitą, chwastnicę jednostronną i rdesty.

Problemy w zwalczaniu chwastów

Kukurydza jest rośliną ciepłolubną i – w przeciwieństwie do chwastów – rośnie w naszym klimacie bardzo wolno. Dodatkowo na polu możliwe jest wystąpienie jednego czy też dwóch gatunków chwastów w ilości znacznie przekraczającej dozwolony próg szkodliwości. Czasami problem ten może być spowodowany uodpornieniem się danego gatunku na stosowany herbicyd lub też uprawą kukurydzy w monokulturze, a także wprowadzeniem nasion chwastów z nawozami naturalnymi. Decyzja dotycząca wykonania zabiegu przedwschodowego czy powschodowego powinna być podejmowana dosyć szybko ze względu na szybkie w tym czasie zmiany warunków pogodowych i glebowych.

Herbicydy do zwalczania powschodowego

Powschodowe stosowanie herbicydów daje możliwość zwalczania szerokiej gamy chwastów, w tym także uciążliwych chwastów jednorocznych oraz wieloletnich dwuliściennych i jednoliściennych. Jednym z herbicydów, które wykazują szerokie zastosowanie, jest Bromotril 250 SC zawierający bromoksynil, środek chwastobójczy przeznaczony do zwalczania jednorocznych chwastów dwuliściennych w kukurydzy. Bromotril 250 SC działa kontaktowo, pobierany jest głównie przez liście, powoduje ich zasychanie, a następnie zamieranie całych roślin. Zalecana dawka to 1–1,3 l/ha. Najskuteczniej niszczy chwasty znajdujące się w fazie 2–4 liści (kukurydza powinna być w fazie 4–6 liści). Chwasty wrażliwe: gorczyca polna, jasnota purpurowa, komosa biała, maruna bezwonna, ostrożeń polny, psianka czarna, rdest kolankowaty, rdest plamisty, rdest powojowaty, rumian polny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa. Chwasty średnio wrażliwe: fiołek polny, gwiazdnica pospolita. Chwasty odporne: chwasty jednoliścienne, bodziszek drobny. Nowym rozwiązaniem w zwalczaniu chwastów w kukurydzy jest stosowany nalistnie Bromoterb 500 SC przeznaczony do zwalczania szerokiego spektrum chwastów takich jak: komosa biała, przytulia czepna, gwiazdnica pospolita, szarłat szorstki, rumian polny, rdesty i wiele innych. Bromoterb 500 SC zawiera dwie substancje aktywne: bromoksynil i terbutylazynę, w związku z tym wykazuje podwójne działanie: doglebowe i nalistne. Takie działanie na chwasty zwiększa niezależność od warunków wilgotnościowych gleby oraz zapobiega zachwaszczeniu wtórnemu, hamując kiełkowanie nowych chwastów. Ważną cechą preparatu Bromoterb 500 SC jest niewątpliwie szeroki zakres stosowania od 2 do 8 liści właściwych kukurydzy, zalecany zaś termin stosowania pozwalający uzyskać najwyższą skuteczność to faza 4–6 liści kukurydzy i 2–4 liści chwastów. Zalecana dawka Bromoterbu 500 SC to 1,5–2 l/ha. Należy pamiętać, że stosowana dawka powinna być dopasowana do stanu zachwaszczenia, faz rozwojowych chwastów i kukurydzy. Bromoterb 500 SC po oprysku powoduje natychmiastowe ograniczenie konkurencji chwastów, a pierwsze efekty działania preparatu są widoczne już po kilkudziesięciu godzinach. Środek ten rozkłada się podczas okresu wegetacji do poziomu niestwarzającego zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. Innym sposobem na rozwiązanie problemu zwalczania chwastów w kukurydzy jest herbicyd Templier 750 WG . To środek chwastobójczy w formie granulatu do sporządzania zawiesiny wodnej, zwalczający chwasty jedno- i dwuliścienne. Substancją aktywną jest nikosulfuron, który wchłania się głównie przez liście chwastów, a w mniejszym stopniu pobierany jest przez system korzeniowy. Jego niewątpliwą zaletą jest to, że bezpośrednio po przeniknięciu substancja aktywna jest szybko rozprowadzana wewnątrz chwastu i natychmiast hamuje jego rozwój. Całkowity efekt zwalczania jest widoczny po mniej więcej miesiącu od zastosowania preparatu. Preparat należy stosować w fazie 2–8 liści kukurydzy w dawce 54 g/ha zawsze razem z adiuwantem. W wyniku przeprowadzonych badań potwierdzono, że dodatek odpowiedniego adiuwantu pozwala na uzyskanie bardzo wysokiej i stabilnej skuteczności preparatu w różnych warunkach agrotechnicznych i zapewnia uprawie kukurydzy długotrwałą ochronę. Dlatego też wraz z produktem Templier 750 WG należy użyć adiuwantu Amigo 95 EC . Kolejny preparat stosowany również powschodowo to PanTani 040 SC, którego substancją aktywną jest nikosulfuron. Herbicyd ten przeznaczony jest do powschodowego zwalczania perzu właściwego i jednorocznych chwastów jednoliściennych (chwasty prosowate) oraz niektórych chwastów dwuliściennych w kukurydzy. PanTani 040 SC jest selektywnym herbicydem o działaniu układowym, pobieranym przez liście i szybko przemieszczanym w roślinie. Wzrost chwastów zostaje zahamowany wkrótce po zastosowaniu środka, po czym następuje stopniowe przebarwianie się roślin. Chwasty zamierają całkowicie po 20–25 dniach od zabiegu, który należy wykonać wcześnie po wschodach w fazie 4–9 liści kukurydzy, w dawce 1–1,15 l/ha. Środek działa najskuteczniej na młode, intensywnie rosnące chwasty. Ciepła i wilgotna pogoda przyspiesza jego działanie, chłodna i sucha natomiast może je opóźnić. Chwasty wrażliwe to: chwastnica jednostronna, perz właściwy, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, przytulia czepna, rdest powojowaty, szarłat szorstki, tobołki polne, bodziszek drobny, komosa biała, rdest szczawiolistny, wyczyniec polny.

Bromotril 250 SC / Bromoterb 500 SC / PanTani 040 SC

Herbicydy do zwalczania doglebowego

Herbicydy doglebowe mogą być stosowane w warunkach dobrego uwilgotnienia gleby. Bardzo ważne jest też, by gleba była starannie uprawiona (bez grud). Herbicydy te działają na chwasty kiełkujące, a także na wykiełkowane. Ważnym herbicydem z tej grupy jest Linurex 500 SC, którego substancją aktywną jest linuron. Linurex 500 SC stosowany doglebowo lub nalistnie zwalcza jednoroczne chwasty dwuliścienne w kukurydzy takie jak: tasznik pospolity, komosa biała, iglica pospolita, żółtlica drobnokwiatowa, niezapominajka polna, rdest plamisty, gorczyca polna, sporek polny, gwiazdnica pospolita, tobołki polne, pokrzywa żegawka czy wyka ptasia oraz (średnio wrażliwe) fiołek polny, rdest powojowy, rdest ptasi, szarłat szorstki, maruna bezwonna. Środek pobierany jest przez korzenie i liście chwastów. Najskuteczniej działa na chwasty od wschodów do fazy sześciu liści. Zastosowany w późniejszych fazach rozwojowych chwastów niszczy je mniej skutecznie. Zalecana dawka to 1,5–1,9 l/ha. W uprawie kukurydzy zabieg powinien być wykonany bezpośrednio po siewie, najpóźniej następnego dnia.

Karolina Felczak