Ochrona upraw przed ślimakami – Metarex

slimak

W ostatnich latach stale rośnie znaczenie gospodarcze szkód wyrządzanych przez ślimaki nagie. Szczególnie narażone na ich atak są oziminy: rzepak i pszenica. Dla upraw zagrożenie mogą stanowić: pomrowik plamisty, ślinik pospolity (luzytański), ślinik wielki czy ślinik zmienny.

Rośliny rzepaku ozimego najbardziej ucierpią bezpośrednio po wschodach. Najczęściej dochodzi wtedy do całkowitego zniszczenia plantacji, gdyż ślimaki zjadają liścienie, pierwsze liście i pąki wierzchołkowe, zupełnie demolując rośliny. Często jest tak, że siewki rzepaku odcinane są przy gruncie i potem zjadane w całości.

Trochę inaczej wygląda to w przypadku pszenicy, która jest uszkadzana już bezpo­średnio po siewie w stadium ziarna. Ślima­ki zjadają zarodki i bielmo. Efektem jest brak wschodów, którego często nie łączy się z występowaniem ślimaków. Po wschodach pszenicy ślimaki zjadają pochewki liściowe i pierwszy liść, a później obgryzają brzegi liści, wydrapują tkankę między nerwami (strzępienie) i wygryzają otwory w liściach. Plantacja rzepaku czy pszenicy zaatako­wana przez ślimaki w okresie bezpośrednio po siewie może ulec nawet całkowite­mu zniszczeniu. Szkody czynione przez ślimaki w fazach późniejszych mają charakter obniżający plon ze względu na zmniejszenie powierzchni asymilacyjnej i większą wrażliwość na przesuszenie czy wymarzanie.

Żerowanie ślimaków: pojedyncza roślina
Żerowanie ślimaków: pojedyncza roślina

Ślimaki nagie żerują głównie nocą, gdy temperatura powietrza wynosi od kilku­nastu do 20oC, a wilgotność przekracza 90%. Pomrowik plamisty intensywnie żeruje także wtedy, gdy wilgotnej ziemi towarzyszy wilgotne powietrze, nawet przy niskich temperaturach. Nocny czas żerowania nie sprzyja zauważeniu obec­ności ślimaków na plantacji. Dlatego nie­zwykle ważne jest monitorowanie szkod­ników za pomocą specjalnych pułapek.

Kiedy zacząć obawiać się ślimaków?

Odpowiedzieć na to pytanie pomoże monitoring z użyciem specjalnej pułapki (zdjęcie obok). Monitorowanie obecności szkodników na plantacji rzepaku nie jest niczym nowym – od wielu już lat rolnicy obserwują naloty owadów, wystawiając żółte naczynia. Natomiast do monitorowa­nia obecności ślimaków należy używać specjalnych trójwarstwowych folii o wy­miarach 50 x 50 cm. Zewnętrzna warstwa pułapki to folia aluminiowa odbijająca promienie słoneczne, środkowa zbudo­wana jest z filcu, a ta od strony gleby z fo­lii z czarnego tworzywa. Pod takimi pu­łapkami umieszczonymi na powierzchni gleby tworzą się dogodne warunki do przebywania ślimaków. Dodatkową za­chętą do skorzystania z folii przez ślimaki jest wykładany pod nią atrakcyjny po­karm, np. z liści kapusty pekińskiej.

pulapka-metarex
Pułapka do monitorowania ślimaków.

Folie wykłada się na pola na dwa tygodnie­ przed siewem rzepaku w miejscach, gdzie mogą gromadzić się ślimaki, tj. w obniżeniach terenu, w pobliżu ro­wów czy zadrzewień itp. Potem spraw­dza się obecność ślimaków co trzy dni, najlepiej rano. Pojawienie się nawet po­jedynczych ślimaków w okresie około siewu i około wschodów jest sygnałem do wykonania zabiegu zwalczającego. Monitoring pozwoli zapobiec ogrom­nym stratom i racjonalnie stosować produkty ślimakobójcze.

aparat-gebowy-slimaka

Dlaczego warto stosować Metarex Inov?

 • Środek ślimakobójczy musi zawierać silną truciznę – taką ma Metarex Inov.
 • Ślimaki zwalcza się bardzo trudno, gdyż najczęściej przebywają w ziemi i nie ma do nich dostępu, a żerują nocą – sku­teczne ich zwalczanie polega na wysypaniu na pole silnej trucizny, która zostanie chętnie przez ślimaki zjedzona. Tylko Metarex Inov jest dla ślimaków bardziej atrakcyjny niż „przysmak”, jakim są siewki rzepaku! Ślimaki nie „wpa­dają” na granulki przypadkowo i nie spożywają ich „od niechcenia”, one granulek Metareksu poszukują, bo są smaczniejsze niż rośliny!
 • Stosując Metarex Inov mamy pewność, że zjedzona zostanie trucizna, a nie chroniony rzepak!
 • Moluskocyd nie może ulegać rozpuszczeniu pod wpływem wilgoci czy deszczu, gdyż szybko przestanie być atrakcyjny dla ślimaków. Tylko Metarex Inov jest atrakcyjny dla ślimaków przez dwa tygodnie i dłużej, mimo deszczu – to aż nadto, by zabić wszystkie ślimaki na polu.
 • Środek ślimakobójczy musi być na polu rozsypany bardzo równomiernie, a granule Metarex Inov nie rozpadają się w czasie wysiewu i łatwo rozsypać je właściwie.
 • Granule Metarex Inov są mechanicznie trwałe, przez co cała dawka Metareksu rozsiana na polu jest atrakcyjna dla ślimaków. Nie pyli się i nie kruszy w czasie siewu, czyli nie ma strat ilo­ściowych środka – dawka pozostaje odpowiednia.

Metarex inov

Jak aplikować Metarex Inov?

Metarex Inov należy rozsypać równo­miernie na polu w ilości 5 kg/ha. Zgodnie z etykietą-instrukcją stosowania należy zastosować Metarex Inov 04 RB „za po­mocą mechanicznego aplikatora/rozrzut­nika lub ręcznie w przypadku mniejszej powierzchni. Stosowanie na całą po­wierzchnię uprawy za pomocą aplikato­ra/rozrzutnika wyposażonego w obroto­wy dysk daje najlepsze wyniki”.

Bardzo dobrymi rozrzutnikami do Meta­reksu Inov są popularne rozsiewacze nawozów, takie jak Amazone serii ZA-M czy ZA-X, a także Unia serii MS czy MX. Bez problemu dają się one precyzyjnie wyregulować do wydatku 5 kg preparatu Metarex na hektar.

W przypadku, gdyby posiadany rozsie­wacz nawozów nie miał możliwości regu­lacji do dawki 5 kg/ha, stosuje się „roz­cieńczanie” moluskocydu poprzez równomierne wymieszanie go z nawo­zem o podobnych parametrach i wysypa­nie na pole razem. Często stosowany do tego jest mocznik, który ma podobną granulację i gęstość nasypową, np. mocz­nik z Puław: 2,44 mm i 0,78 kg/l, a Meta­rex odpowiednio 2,98 mm i 0,8 kg/l.

Mając na uwadze to, że granule Metarex Inov są stosunkowo małe – nieduży jest również ich ciężar – należy przyjąć, że szerokość rozrzutu mieści się w dolnej granicy przewidzianej dla danego typu tarcz. Dokładną szerokość rozrzutu warto ustalić na polu, mając na względzie rów­nież siłę i kierunek wiatru.

Ciekawą alternatywą do aplikowania pre­paratu Metarex Inov rozsiewaczami nawo­zów są tarczowe siewniki do poplonów lub specjalne, o takiej samej konstrukcji, aplika­tory moluskocydów. Są to urządzenia sto­sunkowo małe, przez co dają się zamonto­wać zarówno na ciągniku, jak i na quadzie czy burcie pick-upa. Godne polecenia są różnej wielkości urządzenia firmy APV do­stępne w całej Polsce. Można je wykorzy­stywać do siewu moluskocydów i siewu poplonów. Cena tych urządzeń nie jest duża, a łatwość montażu na różnych pojaz­dach bardzo atrakcyjna. Szerokość rozrzutu wynosi w zależności od urządzenia od 12 m do 24 m.

ciagnik-z-aplikatorem
Aplikator APV zawieszony na ciągniku.

Kiedy stosować preparat?

Metarex Inov należy stosować w rzepaku po zaobserwowaniu ślimaków (folie-pu­łapki) lub pierwszych szkód wyrządzo­nych przez ślimaki od 7 dni przed siewem do fazy rozwiniętego 7. liścia właściwego. W zbożach zabiegi chemicznego zwalcza­nia ślimaków należy przeprowadzić od 7 dni przed siewem do końca fazy krzewienia. Zabiegi trzeba wykonać w czasie największej aktywności szkodni­ka, tj. w godzinach popołudniowych, wie­czornych lub nawet nocą – jeżeli warunki na to pozwolą.

CO MUSISZ WIEDZIEĆ O ŚLIMAKACH:

 • to zwierzęta nocne – gdy zobaczysz je w dzień, to dla twojej plantacji może już być za późno,
 • mają ogromne zdolności reprodukcyjne (do 700 jaj w roku) i praktycznie nie da się ich całkowicie z pola wyeliminować,
 • wcale nie są delikatne, potrafią przeżyć w trudnych warunkach,
 • ślimaki są bardzo żarłoczne (zwłaszcza młode) – w ciągu jednej nocy potrafią zjeść tyle, ile połowa masy ich ciała,
 • stale obecne są na polach – w korzystnych warunkach populacja rośnie gwałtownie,
 • szczyt ich liczebności przypada na późne lato i wczesną jesień, gdy wschodzą oziminy,
 • jaja ślimaków są przenoszone przez maszyny rolnicze.

DLACZEGO ROLNICY POWINNI OBAWIAĆ SIĘ ŚLIMAKÓW?

 • Bo ślimaki są obecne praktycznie na każdym polu.
 • Bo upraszczają uprawę, a to ułatwia ślimakom życie.
 • Bo zimy są coraz łagodniejsze i łatwo je przetrwać także ślimakom.
 • Bo wystarczy kilka dni pogody sprzyjającej agrofagom, by pojawiła się ich inwazja.
 • Bo często szkody czynione przez ślimaki „zrzucają” na inne czynniki, niepotrzebnie akceptując straty, którym można było zapobiec, właściwie oceniając szkodnika.
 • Bo żerują tylko w nocy i łatwo ich nie zauważyć, a straty mogą być ogromne, wręcz całkowite.

Zapraszamy do odwiedzenia strony Metarex.pl

Tomasz Sikorski