Microstar PMX/PZ i Rosahumus – duet na wysokie plony rzepaku

Dobry start rzepaku od wschodów, silny rozwój systemu korzeniowego, gruba szyjka korzeniowa oraz odpowiednia ilość liści przed zimą mają decydujący wpływ na zimotrwałość oraz wzrost roślin wiosną, wytworzenie dużej ilości pędów bocznych, kwiatów i łuszczyn. Dlatego niezmiernie istotne jest zapewnienie jesienią roślinom rzepaku optymalnej ilości składników pokarmowych, szczególnie fosforu, potasu, cynku, siarki i boru.

Microstar PMX/PZ i Rosahumus - duet na wysokie plony rzepaku

Dlaczego fosfor jest ważny dla roślin? Fosfor w uprawie rzepaku jest niezbędny do wytworzenia odpowiedniego systemu korzeniowego, odpowiada za gospodarkę energetyczną roślin, proces kwitnienia i wiązania nasion. Istotne jest, aby był on dostępny dla roślin od momentu kiełkowania. Często jednak w okresie wschodów i początkowego wzrostu rzepaku ozimego jest sucho, a w październiku występują jesienne przymrozki. To zdecydowanie ogranicza dostępność fosforu i powoduje zaburzenia w jego pobieraniu. Roślinom brakuje energii do pobierania składników pokarmowych i syntezy chlorofilu. Pobieranie fosforu jest uzależnione od odczynu gleby i temperatury. Ponadto fosfor jest pierwiastkiem mało ruchliwym w glebie. Największa absorpcja fosforu przez korzenie następuje w warunkach bezpośredniego kontaktu strefy włośnikowej z jonami fosforu H3PO4. W przypadku azotu odległość ta może wynosić nawet 2 cm.

Do czego roślinom potrzebny jest cynk?

Microstar PZ / Rosahumus

Cynk wpływa na przemiany biochemiczne i podziały komórkowe zachodzące w stożku wzrostu młodych roślin rzepaku, kiedy różnicują się wszystkie organy – potencjalna wysokość roślin, ilość i długość łuszczyn oraz ilość nasion w łuszczynach. Ponadto dobre zaopatrzenie od samych wschodów rzepaku w cynk zwiększa odporność roślin na jesienne przymrozki, poprawia mrozoodporność. Cynk wpływa także na lepsze wykorzystanie fosforu i azotu.

Z kolei bor…

jest składnikiem odpowiedzialnym za rozwój strefy włośnikowej systemu korzeniowego oraz lotność pyłku i wiązanie nasion.

Dlaczego właśnie Microstar?

Wprowadzenie Microstaru do agrotechniki rzepaku najlepiej połączyć z całkowitą rewolucją i siewem w szerokie rzędy co 45 cm, a w rzędzie co 6–8 cm. Przy takim siewie obsada roślin wynosi ok. 30–33 szt./m, a zużycie nasion 1,5–1,8 kg/ha. Tak siany rzepak lepiej się krzewi, wytwarza grubą i silną szyjkę korzeniową, więcej silnych pędów bocznych i zdecydowanie więcej łuszczyn. Ponadto w końcowym etapie rozwoju poprawia się przewietrzanie dolnych partii łanu rzepaku. Microstar PZ zawiera 10% N, 40% P2O5, 2% Zn oraz siarkę, PZ Max zawiera 10% N, 50% P2O5 oraz 2% Zn, a Microstar PMX 38% P2O5, 3% MgO, siarkę oraz zestaw wszystkich mikroelementów. Nawozy mają postać mikrogranulatu (0,5–1 mm), całkowicie rozpuszczalnego w wodzie. 1 kg nawozu zawiera ok. 1 000 000 mikrogranulek. Fosfor w nawozach występuje w postaci połączeń organicznych z systemu TPP-ochrony fosforu, dzięki czemu jest dostępny dla roślin prawie w 100% niezależnie od odczynu gleby. Precyzyjne dozowanie nawozu wraz z siewem nasion w dawce 20–30 kg/ha pozwala obniżyć dawki fosforu o 50%. Dodatkowo wysoka zawartość cynku zwiększa odporność roślin na jesienne chłody oraz wykorzystanie fosforu i azotu z gleby. Korzystna jest także zawartość siarki, niezbędnej do budowy aminokwasów siarkowych, tj. metioniny, cysteiny, tryptofanu. Dlatego też wpływa na właściwe wykorzystanie nawozów azotowych.

Równomierne wschody rzepaku sianego w szerokie rzędy z Microstarem PZ Microstar + Rosahumus. Piaski, 13.09.2011 r.
Równomierne wschody rzepaku sianego w szerokie rzędy z Microstarem PZ Microstar + Rosahumus. Piaski, 13.09.2011 r.
Rzepak siany w szerokich rzędach z Microstarem PMX od początku wegetacji ma silniejszy system korzeniowy i większe liście. Różanna, 8.10.2013 r.
Rzepak siany w szerokich rzędach z Microstarem PMX od początku wegetacji ma silniejszy system korzeniowy i większe liście. Różanna, 8.10.2013 r.
Emilianów, 8.06.2015 r. – rzepak firmy KWS uprawiany w szerokich rzędach, nawożony Microstarem i Rosahumusem
Emilianów, 8.06.2015 r. – rzepak firmy KWS uprawiany w szerokich rzędach, nawożony Microstarem i Rosahumusem

Dlaczego warto zastosować nawożenie startowe?

Dzięki wprowadzeniu łatwo dostępnych składników pokarmowych w bezpośrednie sąsiedztwo nasion rośliny od kiełkowania rozwijają się prawidłowo, są mniej wrażliwe na niekorzystne warunki atmosferyczne, tj. suszę, chłody, nadmiar wody, oraz glebowe, tj. kwaśny odczyn gleby, złe stosunki wodno-powietrzne. W dalszym etapie rozwoju rośliny korzystają już z fosforu podanego rzutowo na całą powierzchnię pola.

Jak nawozić Microstarem?

Do stosowania Microstaru niezbędny jest precyzyjny dozownik do mikrogranulatu. Microstar PZ/PMX można stosować także łącznie z nasionami rzepaku podczas siewu tradycyjnego. Ten sposób aplikacji wymaga dokładnego wymieszania Microstaru PZ/PMX z nasionami rzepaku. Równomierność wysiewu nasion i Microstaru gwarantuje przygotowanie partii nasion na 3–4 ha + Microstar PZ/PMX bezpośrednio przed siewem nasion. Czynnikiem decydującym o końcowym plonie rzepaku sianego w szerokie rzędy jest odpowiedni termin zbioru, z reguły późniejszy o 7–14 dni niż rzepaku sianego tradycyjnie.

Rosahumus dla poprawy stanu gleby

Rzepak wymaga gleb w dobrej kulturze, o prawidłowej strukturze gruzełkowatej, zasobnych w próchnicę. Dlatego też w regionach, gdzie przeważają uproszczone płodozmiany z przewagą roślin zbożowych oraz nie stosuje się obornika, warto podawać nawozy poprawiające żyzność gleb, np. Rosahumus – zawierający 85% kwasów humusowych, potas i żelazo. Rosahumus stosujemy w dawce 3–6 kg/ha w postaci oprysku doglebowego. Oprysk można wykonać przed siewem nasion, po siewie oraz we wczesnych fazach wzrostu rzepaku, wtedy stosujemy obniżoną dawkę Rosahumusu 250–300 g/ha.

Wpływ technologii siewu i stosowania nawozów Microstar PZ i Rosahumus na plonowanie rzepaku odmiany Domino, Piaski 2012 r.

Technologia siewu System nawożenia przedsiewnego Plon kg/ha
Siew tradycyjny – rozstawa rzędów 22 cm, 3,3 kg nasion/ha NPKS 32-60-180-12 2895
Siew nasion w szerokie rzędy 45 cm, 1,8 kg nasion/ha NPKS + Microstar PZ 25 kg/ha 3335
Siew nasion w szerokie rzędy 45 cm, 1,8 kg nasion/ha NPKS + Rosahumus 5 kg/ha 3680
Siew nasion w szerokie rzędy 45 cm, 1,8 kg nasion/ha NPKS + Rosahumus 5 kg/ha + Microstar PZ 30 kg/ha 4195

 

Wpływ technologii siewu i stosowania nawozów Microstar PZ, Rosahumus i Delsol na plonowanie rzepaku odmiany Orlando F1, Piaski 2013 r.

Technologia siewu System nawożenia przedsiewnego Plon kg/ha
Siew tradycyjny – rozstawa rzędów 22 cm, 3,3 kg nasion/ha NPKS 28-80-116-32 4160
Siew nasion w szerokie rzędy 45 cm, 1,8 kg nasion/ha NPKS 14-40-58-16 + Microstar PZ 20 kg/ha + Rosahumus 3 kg/ha + Delsol 1 l/ha 4680
Siew nasion w szerokie rzędy 45 cm, 1,8 kg nasion/ha NPKS 28-80-116-32 + Microstar PZ 20 kg/ha + Rosahumus 3 kg/ha +Delsol 1 l/ha 4930

 

Wpływ stosowania nawozów Microstar PMX i Rosahumus na plonowanie rzepaku ozimego DK Exquisite uprawianego w szerokich rzędach. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Różanna 2014 r.

Kombinacje Plon kg/ha
Siew w szerokie rzędy – NPK 4230
Siew w szerokie rzędy – NPK + Rosahumus 6 kg/ha 5334
Siew w szerokie rzędy – NPK + Rosahumus 3 kg/ha + Microstar PMX 20 kg/ha 5370
Siew w szerokie rzędy – NPK + Microstar PMX 20 kg/ha 5350
Siew w szerokie rzędy – NPK + Microstar PMX 30 kg/ha 5224

Krzysztof Zachaj