Jaki jest cel nawożenia

Głównym celem nawożenia jest uzyskanie ilościowo i jakościowo zadowalających plonów poprzez dostarczenie roślinom składników pokarmowych w odpowiedniej ilości, formie i we właściwym terminie. Jego zadaniem jest także utrzymanie lub poprawa żyzności gleby, zapewniającej optymalne warunki do wzrostu i rozwoju roślin. Jak to osiągnąć?

dr inż. Tomasz Piotrowski

Cele te można osiągnąć poprzez dokładne poznanie wymagań pokarmowych i potrzeb nawozowych roślin w ścisłym powiązaniu z ich fazami rozwojowymi oraz poprzez określenie zasobności i żyzności gleby. Optymalne nawożenie odpowiada bowiem nie tylko za pokrycie zapotrzebowania roślin na składniki przy określonym plonie, ale także za parametry fizyczne, chemiczne i aktywność biologiczną stanowiska.
Ustalając dawki nawozowe, należy przestrzegać dwóch podstawowych zasad nawożenia. Pierwsza to prawo minimum von Liebiga, według którego to składnik pokarmowy występujący w glebie w najmniejszej ilości determinuje wysokość uzyskanego plonu. Druga to prawo uzupełniania składników pokarmowych wyprowadzanych z gleby wraz z plonem. Mając to na uwadze, można sporządzić optymalny bilans składników wprowadzanych na stanowisko i wyprowadzanych z niego, stanowiący podstawę zaleceń nawozowych.
O skuteczności nawożenia decyduje wiele czynników naturalnych i agrotechnicznych, związanych m.in. z warunkami wodnymi, zasobnością gleby w przyswajalne formy składników pokarmowych czy zawartością materii organicznej. Najlepsze efekty produkcyjne uzyskuje się na glebach, na których zadbano o bilans materii organicznej, niezbędne nawożenie mineralne oraz o optymalny odczyn, czyli podstawowy parametr jakościowy stanowiska.

Element ograniczający produkcję roślinną

Zgodnie z indeksem żyzności gleby najważniejszym elementem ograniczającym produkcję roślinną jest duże zakwaszenie gleb w Polsce. Przyczyniają się do niego zarówno warunki klimatyczno-glebowe, jak i działalność człowieka. Zakwaszanie się gleb jest procesem ciągłym i rolnik ma ograniczony wpływ na jego przebieg. Czynnikiem decydującym o procesie zakwaszenia jest wymywanie kationów o charakterze zasadowym z gleb, w większości obszaru kraju wytworzonych z kwaśnych skał osadowych. Przyczyną spadku odczynu gleby jest także stosowanie nawozów mineralnych, zwłaszcza azotowych, oraz wynoszenie z plonem kationów zasadowych, takich jak wapń. Naturalne i antropogeniczne procesy powodują coroczne straty wapnia w glebie na poziomie od 140 do 250 kg/ha, a w warunkach intensywnej uprawy i nawożenia nawet więcej.

Tabela 1. Podział gleb ze względu odczyn

 Odczyn gleby  pHKCI pHH2O
 silnie kwaśny  < 4,5  < 5,0
 kwaśny  4,5–5,5  5,0–6,0
 lekko kwaśny  5,6–6,5  6,1–6,7
 obojętny  6,6–7,2  6,8–7,4
 zasadowy  > 7,2  > 7,4

Wapnowanie gleb – dlaczego warto

To zabieg stosowany w celu poprawy struktury gleby, jej właściwości fizycznych, chemicznych i biologicznych oraz dostępności składników pokarmowych. Optymalny odczyn decyduje o przemianach w glebie zastosowanych nawozów, czyli o skuteczności nawożenia. Jest zatem podstawowym czynnikiem determinującym efektywne wykorzystywanie nawozów i zawartych w nich składników pokarmowych przez rośliny.

Optymalne wartości odczynu gleby określane w analizach chemicznych (pH w 1M KCl) w zależności od jej kategorii wynoszą:

  • 
dla gleby bardzo lekkiej: 5,1–5,5,
  • 
dla gleby lekkiej: 5,6–6,0,
  • 
dla gleby średniej: 6,1–6,5,
  • 
dla gleby ciężkiej: 6,6–7,0.

Potrzeby wapnowania gleb (przedstawione w tabeli 2) zależą od odczynu (pH) oraz od kategorii agronomicznej gleby.

Tabela 2. Ocena potrzeb wapnowania gleb

 Potrzeba wapnowania     Kategoria agronomiczna gleby i odczyn (pH)
bardzo lekka lekka średnia ciężka
 konieczne  do 4,0  do 4,5  do 5,0  do 5,5
 potrzebne  4,1–4,5  4,6–5,0  5,1–5,5  5,6–6,0
 wskazane  4,6–5,0  5,1–5,5  5,6–6,0  6,1–6,5
 ograniczone  5,1–5,5  5,6–6,0  6,1–6,5  6,6–7,0
 zbędne  od 5,6  od 6,1  od 6,6  od 7,1

Nawozy wapniowe – ilości

Dawka nawozu wapniowego powinna być ustalona na podstawie analiz chemicznych gleby lub przy użyciu pH-metru polowego (tabela 3). W przypadku konieczności wapnowania nie zaleca się stosowania wyliczonej całkowitej dawki nawozu z uwagi na możliwość wystąpienia „przewapnowania”. To zjawisko może wywołać zaburzenia w przyswajalności składników pokarmowych. W takich przypadkach dawki nawozów wapniowych powinny być podzielone na aplikację podstawową i uzupełniającą, którą wykonuje się po upływie roku, po oznaczeniu aktualnego odczynu gleby (wartości w nawiasach).

Tabela 3. Dawki nawozu wapniowego na gruntach ornych (t CaO/1 ha)

 Kategoria gleby  Przedział potrzeb wapnowania   
 konieczne  potrzebne  wskazane ograniczone
 bardzo lekka  3,0 (1,5)  2,0  1,0
 lekka  3,5 (2,0)  2,5  2,0  –
 średnia  4,5 (3,0)  3,0  2,5  1,0
 ciężka 6,0 (4,0)  4,0  3,0  1,5

Dawki wapna nawozowego zwyczajowo wyraża się w tonach tlenku wapnia na hektar. Podaną w zaleceniach dawkę w czystym składniku (CaO) należy przeliczyć na masę nawozu, uwzględniając procentową zawartość CaO.

Praktyka wskazuje, że bezpieczniejsze i bardziej efektywne jest dzielenie dawki nawozów wapniowych tak, by jednorazowo stosować nie więcej niż połowę zalecanych ilości, a po 2–3 latach zabieg powtórzyć. Na glebach lekkich lub charakteryzujących się optymalnym odczynem najbardziej efektywne są małe, podtrzymujące odczyn dawki, stosowane co 3–4 lata. Na glebach cięższych można aplikować dawki wyższe, w odstępach do 5 lat.

Nawozy wapniowe – termin aplikacji i forma

Procesy zachodzące w glebie po wapnowaniu przebiegają z różną intensywnością, która zależy od rodzaju gleby, formy i jakości nawozu oraz od czynników klimatycznych. Środowisko glebowe preferuje zmiany przebiegające w dłuższym okresie, a stabilną poprawę odczynu uzyskuje się dopiero po około roku. Najbardziej optymalnym terminem aplikacji jest okres pożniwny, ze względu na możliwość dobrego wymieszania wapna z glebą i dłuższy odstęp czasowy do siewu lub sadzenia roślin. Do poprawnego i w miarę szybkiego działania nawozy wapniowe wymagają odpowiedniej ilości wody w glebie, którą może zapewnić okres jesienno-zimowy.
Stosowanie wapna, zwłaszcza pylistego, wymagającego wymieszania z glebą, w terminie wiosennym może powodować przesuszanie stanowiska i wydłużenie czasu działania. Wczesną wiosną zaleca się aplikować wapna granulowane, szybko działające i niewymagające wymieszania z glebą, jako zabieg interwencyjny. Szczególnie rekomendowanym i skutecznym nawozem na oziminy i plantacje wieloletnie jest Wapniak kornicki.

O skuteczności wapnowania decyduje także prawidłowy wybór nawozu pod względem stopnia zmielenia i formy chemicznej. Drobne zmielenie nawozów wapniowych zwiększa szybkość i efektywność działania. Jeśli chodzi o formę chemiczną, wyróżnia się tlenkowe oraz węglanowe nawozy wapniowe i wapniowo-magnezowe.
Nawozy tlenkowe ze względu na szybkość działania mogą być stosowane interwencyjnie w niskich dawkach, z wyłączeniem gleb organicznych. Z powodu możliwości poparzenia roślin nie należy wykonywać aplikacji pogłównych tą formą chemiczną.
Nawozy węglanowe charakteryzują się wolniejszym, ale skuteczniejszym działaniem. Węglan wapnia to naturalnie występująca w przyrodzie forma wapnia, bezpieczna w stosowaniu pogłównym, zalecana na wszystkie rodzaje gleb.

Nawozy wapniowe – zasady stosowania

Zależność pomiędzy odczynem (pH) gleby, a przyswajalnością składników mineralnych

1. Należy unikać stosowania nawozów wapniowych w krótkim odstępie czasowym po aplikacji nawozów organicznych, ze względu na ich zbyt szybki rozkład i zwiększone straty składników pokarmowych.
2. Nie wolno mieszać nawozów wapniowych i wapniowo-magnezowych z innymi nawozami nieorganicznymi.
3. Bezpośrednio po wapnowaniu nie zaleca się stosowania nawozów fosforowych, ze względu na procesy zmieniające przyswajalność fosforu, i azotowych, z powodu strat azotu.
4. Nie zaleca się intensywnego wapnowania bezpośrednio przed uprawą roślin o dużych wymaganiach względem mikroskładników pokarmowych, ponieważ świeżo po zabiegu zachodzą w glebie procesy powodujące zakłócenia w pobieraniu niektórych spośród tych pierwiastków.
5. Nie wolno doprowadzać do nadmiernego zakwaszenia gleb mineralnych ze względu na powstawanie nadmiaru toksycznych dla roślin glinu, manganu i metali ciężkich.

Ponadto należy pamiętać, że w przypadku regulowania odczynu gleby trzeba zachować rozsądek i umiar, ponieważ wapnowanie stosowane w nadmiarze jest szkodliwe. Zbyt szybkie, agresywne podnoszenie odczynu powyżej podanych wartości pH wpływa ujemnie na właściwości gleby i przyspiesza jej degradację. Natomiast systematyczne, zaplanowane na kilka sezonów wapnowanie, połączone z odpowiednio zastosowanym nawożeniem organicznym sprzyja stabilizacji odczynu gleby.