Dlaczego warto stosować nawozy donasienne

Podstawą każdej technologii uprawy jest zapewnienie nasionom jak najlepszych warunków do kiełkowania, które determinuje zwiększenie efektywności i produktywności plantacji. Inkrustacja materiału siewnego składnikami mineralnymi jest pierwszym etapem kontroli stanu odżywienia uprawianej rośliny. Nawozy donasienne pojawiły się na rynku już wiele lat temu i są powszechnie wykorzystywane przez rolników na całym świecie. Dlaczego?

dr inż. Tomasz Piotrowski

Zaprawianie nasion to zabieg, który polega na zniszczeniu patogenów bytujących na ich powierzchni lub we wnętrzu. Chroni też młode rośliny przed insektami i drobnoustrojami znajdującymi się w glebie.
Nawożenie donasienne ma na celu zapewnienie roślinom właściwego odżywienia oraz wykształcenie silnego systemu korzeniowego, co przyczyni się do lepszego pobierania składników odżywczych, a tym samym wzrostu. Podstawowym efektem wprowadzenia na powierzchnię nasion składników pokarmowych powinien być wzrost lub poprawa jakości plonu w latach o optymalnym przebiegu pogody. W przypadku niekorzystnych warunków klimatycznych zaprawianie donasienne powinno minimalizować straty plonowania.

Główna funkcja nawozu donasiennego

Główną funkcją jest zapewnienie roślinom właściwego odżywienia od momentu kiełkowania. Niska zawartość składników odżywczych w glebie może nie tylko opóźniać wschody roślin, ale także powodować ich zamieranie w początkowej fazie rozwoju. Zatem podstawowym celem zaprawiania tego rodzaju nawozami jest zwiększenie początkowego wigoru roślin, co wpływa na poprawę wschodów i obsadę łanu. Odpowiednia obsada roślin ułatwia prowadzenie plantacji, a także rzutuje na gospodarkę składników pokarmowych w całym okresie wegetacji. Dzięki nawozom donasiennym rośliny wytwarzają większy, ekstensywny system korzeniowy, przez co wykazują lepszą tolerancję na słabe stanowisko i przejściowy niedobór wody. Poprawa rozwoju systemu korzeniowego powoduje zwiększenie możliwości pobierania składników pokarmowych z gleby, roślina jest lepiej odżywiona, co wpływa na jej stan, zdrowotność i możliwości dalszego wzrostu.
Jesień to ważny okres

W prowadzeniu upraw ozimych jesień to bardzo ważny okres w procesie kształtowania przyszłego plonu. Optymalne zaopatrzenie roślin w wodę i składniki pokarmowe w tym czasie decyduje nie tylko o ich przygotowaniu do zimy, ale również o plonowaniu w nadchodzącym sezonie wegetacyjnym.

Proces kiełkowania ziarna zależy od dostępności wody glebowej i odpowiedniej temperatury. Podczas kiełkowania roślina wykorzystuje składniki pokarmowe zmagazynowane w substancjach zapasowych nasion.

Od momentu, gdy korzeń zarodkowy wydostaje się z ziarniaka, rozpoczyna się tworzenie przez roślinę systemu korzeniowego. W tym okresie konieczne jest zapewnienie w bezpośrednim sąsiedztwie rozwijającego się korzenia odpowiedniej ilości dostępnych składników pokarmowych w postaci nawozów donasiennych, które:

 • dostarczają kiełkującym roślinom składniki odżywcze,
 • umożliwiają efektywniejsze ukorzenienie, powodujące szybsze osiągnięcie głębszych warstw gleby, zmniejszając zagrożenie deficytu wody.
 • Ponadto zawartość składników biostymulujących zwiększa tolerancję młodych roślin na stresy innego typu.

Stosowanie nawozów donasiennych

Zastosowanie nawozów donasiennych jest bardzo istotne w przypadku stanowisk o niewielkiej zawartości składników pokarmowych, a także o ich nieodpowiedniej proporcji, gdzie deficyt ogranicza plonowanie. Warto zatem stosować donasienne nawożenie gwarantujące siewkom dostęp do substancji odżywczych do momentu prawidłowego rozwinięcia się systemu korzeniowego rośliny.
Trzeba jednak pamiętać, że nawożenie donasienne w żaden sposób nie zastępuje podstawowego nawożenia doglebowego. Powoduje natomiast efektywniejszy początkowy wzrost rośliny, determinujący jej późniejszy rozwój.
Nawozy donasienne stosuje się tak samo jak zaprawy, na ogół łącznie z nimi, jako najefektywniejszy sposób zabezpieczenia początkowych faz rozwojowych roślin. Nawozowe zaprawy donasienne są coraz bardziej powszechne, a nawet poszukiwane przez rolników i producentów rolnych.

Wpływ zaprawiania ziarna jęczmienia jarego nawozem Startus Active Duo – plon t/ha, Grabów, 2019 rok

Zastosowanie nawozów donasiennych jest bardzo istotne w przypadku stanowisk o niewielkiej zawartości składników pokarmowych, a także o ich nieodpowiedniej proporcji, gdzie deficyt ogranicza plonowanie.

Startus Active Duo – Sprawdzone rozwiązanie

Wpływ zastosowania Startus Active Duo jako nawozu donasiennego (po prawej)

Sprawdzonym rozwiązaniem inkrustracji materiału siewnego jest zastosowanie preparatu Startus Active Duo w dawce 0,2 l/100kg nasion. Produkt ten aktywizuje rozwój systemu korzeniowego, poprawia działanie systemu immunologicznego i kondycję roślin oraz skutecznie likwiduje niedobory składników pokarmowych (azotu, fosforu i potasu), co ma ogromne znaczenie w uzyskiwaniu zadowalającego plonu użytkowego. Ponadto Startus Active Duo:

 • 
stymuluje roślinę do wzrostu i przyspiesza jego tempo,
 • 
wpływa na prawidłowe wschody roślin – plantacja jest bardziej wyrównana, co ułatwia planowanie prac polowych,
 • zwiększa ilość magazynowanych substancji odżywczych w roślinie na okres zimowy,
 • pozwala roślinie łatwiej przetrwać okres zimy,
 • zwiększa odporność roślin na przymrozki i inne czynniki stresowe,
 • wpływa na zmniejszenie podatności uprawy na infekcje grzybowe,
 • ułatwia rozwój roślinom sianym na słabszych stanowiskach,
 • ma bardzo wysoką wartość użytkową – jest idealny w tworzeniu własnego materiału siewnego,
 • daje możliwość łącznego stosowania z zaprawą nasienną.

Cechą wyróżniającą Startus Active Duo jest wyjątkowy skład produktu, oparty na kwasach humusowych i dwóch syntetycznych aminokwasach w 100% wykorzystywanych przez rośliny oraz na zawartości głównych składników pokarmowych NPK. Innowacyjna formuła bioaktywna Acreciactiv umożliwia roślinie uprawnej szybki rozwój systemu korzeniowego oraz efektywniejsze wykorzystanie składników pokarmowych zwartych w glebie. Startus Active Duo zawiera 6,3% kwasów humusowych, 9,5% azotu (N) oraz fosfor (P) i potas (K). Nawóz można stosować łącznie z zaprawą nasienną, pamiętając o zmniejszeniu ilości wody o dawkę nawozu.

Startus Active Duo 
– po siewie, doglebowo lub powschodowo

Przedstawione w artykule rozwiązanie oparte na inkrustracji materiału siewnego nawozem Startus Active Duo nie jest jedynym sposobem wykorzystania potencjału tego preparatu. Także zastosowanie go po siewie, doglebowo lub powschodowo, we wczesnych fazach rozwojowych roślin, pobudza rozwój systemu korzeniowego. Aplikację taką stosuje się w celu poprawy, przyspieszenia lub wyrównania wschodów upraw ozimych w dawce 3 l/ha.